63098. lajstromszámú szabadalom • Látványossági célokra való röpülőgép

van megerősítve a (2) biztosítókötél, mely •a kar elfordulása közben a repülőgépet egyidejűleg előrehuzza. Az 5. ábrán föltüntetett kiviteli alaknál a (13) tartókötél rugalmasan kihúzható anyagból készül úgy, hogy a repülőgép körülhaladása közben megnyúlik és így a (3) csúszógyűrű önműködőlég mindig a kellő helyzete foglalja el. Maga a (2) biztosítókötél fölhasználható úgy az erő átvitelére, mint pedig a hajtó­közeg hozzávezetésére, de célszerűen in­kább csak a hajtóközeg hozzávezetőcső tartására használjuk (9. ábra). A 6. ábrán föltüntetett kiviteli alaknál a pálya közepén kifeszített tartókötél két (14, 15) részre van osztva, melyek közé a (16) csődarab van beiktatva. A (15) kö­téldarabhoz van függélyes irányban eltol­hatóan erősítve a repülőgépet tartó (2) biztosítókötél. A közbeiktatott (16) cső­darab alúl (17) ágyazási résszel, fölül pe­dig egy a (16) csővel forgathatóan össze­kapcsolt (18) csődarabbal van ellátva. A (16) részhez csatlakozik a hajtóközeg hozzávezetésére szolgáló (19) csődarab, a (18) részhez pedig a hajtóközeg elvezeté­sére való (20) csődarab, melyből a hajtó­közeg a (21) csövön át jut a repülőgép­hez. A (22) cső a hajtóközeget tartalmazó tartányhoz, illetve az ezt szolgáltató telep­hez vezet, mely szilárdan állhat a ta­lajon. A 7. ábra szerinti kiviteli alaknál a (23) tartány, mely a hajtóközeget (jelen eset­ben komprimált gázt) szolgáltatja, maga is forgathatóan van elhelyezve. Ezen cél­ból a függélyes (13) tartókötél például a -(14) helyen el van ágaztatva és a (23) tar­tány két oldala mellett elhaladva a tala­jon van megerősítve. Magát a (23) tar­tányt a (24) forgókarok tartják lerögzítve, melyek alul egy (25) golyós csapágyban forgó (26) gyűrűben végződnek. E gyűrű­ben van rögzítve a talajon megerősített <27) kötél fölső vége. A (13) kötél fölső vége ugyancsak forgathatóan van a tető­höz erősítve. A hajtóközeget a (23) tar­tányból a (28) cső vezeti a repülőgéphez. Természetes dolog, hogy egy helyett több egymással összekötött (23) tartányt is le­het a pálya középpontjában alkalmas mó­don forgathatóan elrendezni. A 8. ábrán föltüntetett kiviteli alaknál a (23) palack a függélyes kötélhez, drót­hoz, árbochoz stb. viszonyítva excentri­kus helyzetet foglal el s alja egy (29) gömbre, vagy más csekély súrlódást léte­sítő testre támaszkodik, míg fölül a (30) abroncs a (31) hüvely segélyével a (15) kötélhez, árbochoz stb. foglalja. A 9. ábra szerinti kiviteli alaknál a (2) biztosítókötél (32) vezetőgörgői a függé­lyes (33) csövön futnak, melynek fölső vége egy (34) golyós csapágyban foroghat. Ezen golyós csapágy alatt egy félig a cső belsejében, félig pedig azon kívül fekvő (35) csiga van alkalmazva s ezen egy (36) kötél van körülvezetve, melynek végei a (32) vezetőgörgőknél a (37) súlyhoz van­nak kötve. Ez a súly a (33) cső belsejében mozog, amelynek alsó vége merev össze­köttetésben áll a hajtóerőt szolgáltató te­leppel (komprimált gáztartány, akkumu­látortelep stb.) és ez az egész berendezés golyós csapágyba stb. van állítva. Talp gyanánt egy célszerűen keresztalakú (39) állványt alkalmazunk, mely a (40) gáz­tartó palack fogvatartására megfelelő .rögzítőkészülékkel van ellátva. A 10. ábrán föltüntetett kiviteli alaknál hasonló módon két (35) görgőt alkalma­zunk, melyek körül a (36) kötél van ve­zetve. A fölső görgő függélyes tengelye körül alkalmas módon elforgatható, míg az alsó mereven van a (42) kerethez erő­sítve. Szabadalmi igények. 1. Látványossági célokra szolgáló repülő­gép berendezés, azáltal jellemezve, hogy az egy biztosítókötél révén egy a pálya közepén alkalmazott helytálló vezetőrésszel van összekötve s ezáltal a körpályán repülni kényszeríttetik. 2. Az 1. igénypontban védett repülőgép­berendezés kiviteli alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a biztosítókötél egy a

Next

/
Thumbnails
Contents