63005. lajstromszámú szabadalom • Hirdetőszekrény

Megjelent 1914. é\i április lió lO-én. MAGY. tffo K1H. SZABADALMI WSM HIVATAL SZABADALMILEIRAS 63005. szám. IX/h. OSZTÁLY. Hirdetőszekrény. ACZÉL SÁNDOR, MELCZER MIKLÓS ÉS KOVÁCS ÁKOS MŰSZAKI IRODATULAJDONOSOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 május hó 29-ike. Jelen találmány tárgya hirdetőszekrény, mely "mozgóképszínházaikban a műsornak, éttermekben ! és kávéházakban az étlap­nak föltüntetésére, ill. hirdetésére, vala­mint hasonló célokra szolgál. A találmány lényege abban áll, hogy egy átlátszó ajtóval, ablakkal vagy más nyí­lással ellátott szekrényben egy kivehető tábla van alkalmazva, mely táblán oldal­ról betolható és kihúzható vályúk részére egymás fölött több sorban vezetékek van­nak kiképezve, ahol is a vezetékekbe be­tolható vályúkba oldalról kihúzható betűk vannak behelyezve. A tábla a szekrény­ben előbbre és hátrább' állítható be oly cél­ból, hogy külső megvilágításnál a tábla közel a szekrény nyílásához, belső megvi­lágításnál pedig a szekrény nyílásától hát­rább álljon. Egy ily hirdető szekrénynek az az előnye, hogy a szöveg benne igen könnyen és egyszerűen, valamint olcsón változtatható, ia hirdetett szöveg amellett igen jól ol­vasható és az egész szekrény a hirdetett szöveggel együtt nagyon jó effektust ád és igen föltűnő. A szekrény továbbá még külön külső kerettel is látható el, mely állandó, vagy ritkábban változtatandó hirdetések fölerő­sítésére alkalmas. A csatolt rajz a találmány tárgyának egyik példakénti 'kiviteli alakját tünteti föl. Az 1. ábra !a nyitott .szekrénynek elölné­zete, a 2. ábra pedig metszete az 1. ábrának A—B vonala szerint. Az (1) szekrény a pántok körül nyit­ható (2) 'ajtóval van ellátva, melyen a cél­szerűen üveggel vagy taás átlátszó lappal lef ödött (3) nyilas látható. A szekrény bel­sejében (4) vezetékek vannak megerősítve, melyek az (5) táblának a tartására szo in­gáinak. Az (5) táblának a (4) vezetékek­kekhez való erősítésére (6) csavarok szol­gálnak, melyek a (4) vezetékeken át a táblába becsavarhatók úgy, hogy a csa­varoknak kicsavarása után a tábla a szek­rényből kivehető. Hogy a táblát a szek­rényben előre vagy hátra eltolhassuk, a (4) vezetékek (7) hosszhasítékokkal van­nak ellátva, melyeken át a (6) csavarokat az (5) táblába becsavarjuk. Magától értetődik, hogy a most leírt megerősítési mód helyett a táblának meg­erősítésére más kivitelek is alkalmazhatók.

Next

/
Thumbnails
Contents