63005. lajstromszámú szabadalom • Hirdetőszekrény

így pl. a (6) csavarok helyén a táblán peckek is alkalmazhatók, a (4) vezetékek­nek hosszihasítékai pedig elől nyitottak úgy, hogy a peckeket a hosszhasítékokba élőiről beillesztve, a táblát a (4) vezeté­kekre ráakaszthatjuk1 . Ebben az esetben a táblát a vezetékeknek bármely helyén a peckekre rácsavart csavaranyákkal rögzít­jük. Az 5. táblán (8) sinek vannak alkal­mazva, melyek közül kettő-kettő egy-egy vezetéket képez, melyekbe oldaltól (9) vár lyuk tolhatók be. Ezekbe a vályúkba (10) betűk vannak behelyezve, melyek a vá­lyúkból oldalra kitolhatok. Hogy ugyanazon táblán különféle ma­gasságú betűk részére különféle széles vá­lyúkat alkalmazhassunk, a (8) síneket a táblára magasságirányban eltolhatóan erő­sítjük meg. A föltüntetett kiviteli alaknál pl. e célból1 a táblára kétoldalt (11) ru­dak vannak olyképen megerősítve, hogy ezek a, rudak a táblától kellő távolság­ban a táblával párhuzamosan haliadnak (2. ábra). A (8) sinek két végükön (12) fü­lekkel vannak ellátva és ezen fülek segé­lyével a (11) rudakra vannak eltolhatóan ráhúzva. Természetes, hogy a (8) sinek nemcsak a leírt, hanem bármely más megfelelő mó­don is megerősíthetők a táblán, A szekrény belsejében, a tábla előtt pl. a (2) ajtón tetszés szerinti világítótestek, pl. a (13) áramkörbe bekapcsolt (14) villamos lámpák vannak alkalmazva oly célból, hogy a szekrényben lévő táblát a sötétben meg­világíthassuk. Ha a táblán lévő szöveget változtatni akarjuk, akkor a táblát a szekrényből ki­vesszük, azután a (9) vályúkat a |(8) si­nek közül kihúzzuk, a betűket a .vályúk­ból kitoljuk, a hirdetendő szövegnek meg­felelő új betűket a vályúkba behelyezzük, erre a vályúkat a (8) sinek közé betol­juk s végül a táblát a szekrénybe be­erősítjük és azután a szekrény ajtaját be­csukjuk. Nappal, vagy más külső megvilá­gításnál la táblát közel a (2) ajtóhoz al­kalmazzuk, míg ellenben, ha a táblát a (14) világító testekkel akarjuk megvilágí­tani célszerű, ha a táblát mélyen a szek­rényben erősítjük meg, hogy az egész tábla jól meg legyen világítva. ! Az (1) szekrényen továbbá még vala­mennyi vagy egynéhány oldalán a (15) táb­lák is alkalmazhatók, melyekre állandó vagy ritkábban változtatandó szövegek, pl. reklámhirdetések erősíthetők. Magától értetődik, hogy a találmány ke­retén belül a leírt kiviteli alakon számos változtatás is eszközölhető. így pl. a sinek helyett a (9) vályúk részére az |(5) táblán bemélyített vezetékek is alkalmazhatók. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Hirdetőszekrény, jellemezve: egy át­látszó ajtóval, ablakkal vagy más nyí­lással ellátott szekrényben kivehetően alkalmazott tábla által, melynek mellső felén oldaliról 'betolható vályúk részére egymás fölött több sorban vezetékek vannak kiképezve, la vezetékekbe betol­ható vályúkba pedig oldalról kihúzható betűk vannak behelyezve. 2. Az 1. alatt igényelt hirdetőszekrénynek egy kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a tábla a szekrényben előbbre és hátra különböző mélységben beállítható. 3. Az 1. és 2. alatt igényelt hirdetőszek­rényüek egy kiviteli alakja, azáltal jel­lemezve, hogy a kicserélhető betűket tartalmazó [Vályúknak fölvételére szol­gáló vezetékek a táblára erősített si­nekből vannak alkotva. 4. Az 1. és 3. alatt igényelt hirdetőisziek­rénynek egy kiviteli alakja, azáltal jel­lemezve, hogy a vályúk fölvételére szol­gáló vezetékeket alkotó isinek magasság­irányban beállíthatók oly célból, hogy különféle szélességű vályúk használha­tók legyenek. 5. Az 1—4. alatt igényelt hirdetőszekrény­nek egy kiviteli alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a szekrényben a tábla előtt világítótestek vannak lalkalmazva. 6. Az 1—5. alatt igényelt hirdetőszekrény-

Next

/
Thumbnails
Contents