62702. lajstromszámú szabadalom • Ágyazás zsilipkapuk részére

Megjelent 1914. évi március hó 14-én. SZABADALMI ^^ ^ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62702. szám. X.V/e. OSZTÁLY. Ágyazás zsilipkapuk részére. BUCHHOLZ MAX MÉRNÖK DANZIG/M GROSS-PLEHNENDORFBAN. A bejelentés napja 1913 március hó 26-ika. A találmány tárgya zsilipkapuk ágya- | zására vonatkozik. A merev ágyazás kü­lönösen a zsilipkamarában levő kapusa­rok alsó ágyazásának hátrányai jelen ta­lálmány szerint ki vannak küszöbölve. A találmány tárgya nemcsak vízszintes és függőleges tengellyel (csapóajtók, akna­zsilipajtók) bíró egyszerű kapuhoz, ha­nem függőleges tengellyel bíró kétszár­nyú támasztókapuhoz is használható. Az 1—6. ábrán egyszerű csapóka­puk, a 7—11. ábrán kétszárnyú támasztóka­puk, a 12—17. ábrán egy kapusarok külön­böző kivitelű ágyazása van föltüntetve. Az (1. és 2.) ábrán az addig használt csapókapu látható, mely a zsilipnyílást elzárja és lecsapott helyzetében azt sza­baddá teszi. Ha az (1) kapuszárny és (2) tömítőfölület közé egy kő jutott, akkor a kaput nem lehetett lefektetni és a fölső ré­sze elállt. Ezen esetben sokszor megtör­tént, hogy a (3) csap, melynek az egész erőt kelletett fölvennie, eltörött. Mint a rajzból látható az (a) csap és tömítőfölü­let egymástóli távolsága változatlan. A találmány szerint ezen távolság a közé­csípett test vastagsága szerint önműkö­| dően beállíttatik. Ez azáltal éretik ci» hogy a (3) csap nincsen mereven ágyaz­va, hanem mozgathatóan van fölfüg­gesztve vagy alátámasztva. A fölfüggesz­tés a 3. és 4. ábrán az alátámasztás az 5. és 6. ábrán látható. A 3. és 4. ábra szerint a csap (4) ingára van fölfüggesztve és (5) tengely körül a tömítő fölülettől any­nyira visszaforgatható, mint ezt a becsí­pett tárgy vastagsága megkívánja. Az (l> kapu fölső része mellett hozzáfekszik anélkül, hogy elállana. A kapu kilengése egy ütköző révén határoltatik. A fölfüggesztett inga helyett az 5. és 6. ábra szerint egy álló (4) támasz van el­rendezve, melynek azonos a hatása. Ezen támasz mozgását a (6) ütköző határolja. Függőleges tengellyel ellátott egyszár­nyú kapuk részére lényegileg ugyanazon szerkezet használható és ezen oknál fogva ilyenek külön lerajzolva nincsenek. A 7.% 8. és 9. ábrán egy kettős szárnyú támasztókapu elölnézetben, fölülnézetben és oldalnézetben van föltüntetve. Míg a fent leírt csapókapuknál a kapu­nak az ütköző, illetve tömörítőfölülettől levő távolságának szabályozásáról kell gondoskodni, addig a támasztókapuknál egy másik fölfekvési fölület fontosabb, és

Next

/
Thumbnails
Contents