62642. lajstromszámú szabadalom • Elcsattantó szerkezet önműködő lőfegyverek részére

Megjelent 1914. évi március hó lO-én. MAGY. KIR. szabadalmi igra hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 62642. szám. XIX/a. OSZTÁLY­Elcsattantó szerkezet önműködő lőfegyverek részére. frommer rudolf gyárigazgató budapesten. A bejelentés napja 1912 április hó 13-ika. Jelen találmány tárgya elcsattant<5szer­kezet önműködő lőfegyverek részére, mely­nél az úgynevezett «dupla-lövés» ki van zárva. Mint ismeretes, az önműködő lőfegy­vereknél (különösen puskáknál, pisztolyok­nál) okvetlenül szükséges oly szerkezetű elcsattantót alkalmazni, mely egyetlen ra­vasznyomásra csupán egyetlen lövést ered­ményez. Ebből a célból ezen elcsattantószerkéaet­tek olyképen vannak berendezve, hogy az elsütőelemet (pl. kakast) a megfeszített helyzetben rögzítőelem, m?lyet elsütéskor az elsütőelemmel fönnállott kapcsolásból kiváltunk, ismét azonnal eredeti helyzetébe visszapattanhasson, hogy a hátracsapódó elsütőelemet ismét rögzíthess2, nehogy az újból való előrecsapódása által az úgyne­vezett «dupla-!övést» eredményezze. Ezen szerkezetnél tehát az elsütőeileim és rög­zítőeleme közötti kapcsolásnak pontosan egy­időben kell megszűnni, azonj érintkezés meg­szűnésével, mely az elcsattantó- és a rög­zítőelem között ez utóbbi kiváltása céljár ból szükséges, mert ha az elcsattantóelem a rögzítőelemet a kelleténél tovább tartja kiiktatva és az nem térhet vissza eredeti, rögzítésre kész helyére, úgy az elsütőelem biztos megfogása sem következhetik be. Ebből következik, hogy az egyidőben való kikapcsolódás az elsütő-, és a rögzítő-, va­lamint a rögzítő- és az elcsattantóelem között eddigelé csakis rendkívül pontos kiegyensúlyozás által történhetett meg, ami igen nagy nehézségekbe ütközik, kü­lönösen a tömeges !gyártás esetében. Az eddigi szerkezetek azonban még a legna­gyobb pontossággal megejtett kiegyensú­lyozás esetén sem. nyújtanak föltétlen biztonságot az úgyinevezett «duplarlövés» megakadályozására. Jelen találmány tárgya oly elcsattantó­szerkezet, melynél ezen kiegyensúlyozás fö­lösleges, mert az elcsattantó- és a rögzítő­elem közötti kapcsolást az elsütőeleim előrecsapódása közben önmaga szünteti meg, kényszermozgásszerűeii, föltétlen biz­tonsággal. A találmány a mellékelt íajzon egyik fo­ganatositási alakjában van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán az elcsattantószerkezet megfe­szített állásban van föltüntetve, a 2. ábrán elcsattantott állásban az elcsat­tantó billentyűnek hátsó 'helyzetében, a 3. ábrán pedig elcsattantott helyzetben, az elcsattantó billentyűnek elülső helyze­tében.

Next

/
Thumbnails
Contents