62642. lajstromszámú szabadalom • Elcsattantó szerkezet önműködő lőfegyverek részére

Az (1) kakas a (2) csapon forog és a (3) orral bír, melyre az (5) tokban elhelyezett ütőrúgó által kifelé szorított (4) rúgós pe­cek tiámaszkodik és az (1) kakast előre­nyomni igyekszik. Az (1) kakas azonkívül egy (6) orral van ellátva, mely a (7) el­esattantórúd kényszermozigásBzerű kiiktar tását eszközli. Az (1) kakas megakasz­tására a (8) csap körül forgó (9) meg­akasztóemeltyfi szolgál, mely a (10) rúgós­hüvely hatása alatt áll. A (11) csap körül forgó (12) billentyű mint kétkarú emeltyű van kiképezve, melynek fölső villásan ala­kított (13) karjával (14) csap útján a (7) elesattantórúd csuklósan van összekötve. Az elesattantórúd egy (15) folytatással bír, mely a (13) villás kar ágai között fek­szik; utóbbiban egy (16) rúgóshüvely van ágyazva., mely a helytálló (17) vállhoz tá­maszkodik és ezáltal egyrészt a (7) elcsat­tantórudat lefelé, vagyis a (18) vezetőpe­cek felé és másrészt a billentyű (13) kar­ját hátrafelé szorítja. Ha már most a bil­lentyűt hátrahúzzuk, akkor annak fölső (13) karja a (16) rúgóshüvely ellenében előre mozog és a (7) elcsattantórudat is előre nyomja, melynek (19) kampója a (9) megakasztóenieltyű (20) kampójával érint­kezésbe jön, olyképen, hogy a (9) meg­akasztóemeltyű (21) kampóját az (1) ka­kas (22) kampójából kitolja, minek foly­tán az (1) kakas a (4) rúgóspecek hatása alatt előrecsappan és a fegyvert elsüti. Mielőtt már most a (19) orr a (9) meg­akasztóemeltyűt az (1) kakasból kivál­totta volna, az elesattantórúd (23) vége az (1) kakas (6) orrának pályájába kerül úgy, hogy miközben az (1) kakas előrecsapódik, de mielőtt ínég a töltényt elsüthette volna, a (7) elcsattantórudat fölemeli és így a (19) és (20) orrok közti kapcsolatot kény­| szermozgásúlag megszünteti (lásd 2. áb­j rát). A (9) megakasztóenieltyű tehát ok­vetlenül szabad lesz még, mielőtt a fegy­ver elsült volna íés így ideje van a (10) rúgó hatása alatt a megakasztóhelyzetbe visszamenni és a visszacsapódó kakast megfogni. Ha azután la billentyűt elereszt­jük, akkor a (7) elesattantórúd a (16) rú­gós hüvely hatása alatt eredeti helyzetébe visszatér (lásd 3. ábrát) és újból alkalmas arra, hogy a billentyű meghúzása által a (9) megakasztóeimeltyűt kiiktassa, illetve a töltényt elsüthesse. A föntiekből látható, hogy ezen elcsat­tantószerkezetnél,* az ú. n. «dupla-lövés» minden valamely nagyobb pontosságot igénylő kiegyensúlyozás mellőzésével, kény­szermozgású eszközökkel föltétlenül lehe­tetlenné van téve. Természetes, hogy a leírt elcsattantó­szerkezet nemcsak kakasos^ hanem bármi­féle más elsütőelemmel birö fegyvernél is alkalmazható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Elcsattantószerkezet önműködő lőfegy­verek részére, jellemezve azáltal, hogy az elsütőelem, elsütőmozgása, közben az el csattan tóelemet a meg akasztóelem út­jából kimozgatja úgy, hogy a meg­akasztóelem a lövés leadása előtt föl­tétlenül szabadd lesz és működő hely­zetébe biztosan visszatérhet. 2. Az 1. alatt védett elcsattantószerkezet kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy az elcsattantóelem elcsattanták közben az elsütőelemmel érintkezésbe' jut és így az elsütőelem által ennek elsütő moz­gása közben akként mozgattatik, hogy a megakasztóelemmel való kapcsolata meg­szűnik. (1 nt'zlap melláldotrpi.j &.u*» leszvenyursasájr ttyonidHja Eudiiiifftt 1.

Next

/
Thumbnails
Contents