62607. lajstromszámú szabadalom • Tejsterilizáló eljárás és berendezés

zh Megjelent 1914. évi február, Ló 27-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 62607. szám, IV/e. OSZTÁLY. Tej sterilizáló eljárás és berendezés. MÉRIE JEAN MÉRNÖK PÁRISBAN. A bejelentés napja 1912 december hó 13-ika. Elsőbbsége 1911 december hó 23-ika. A mostanáig alkalmazásban lévő eljárá­sok, melyek a tej romlását megakadályoz­zák és annak megóvását és szállíthatóságát lehetővé teszik, nem feleltek meg tökélete­sen a gyakorlatban. Antiszeptikus termékek hozzáadását álta­lánosan elítélik, míg a pasztörizálás egy­részt nem biztosít tartós konzerválást, más­részt a termék nem marad teljesen válto­zatlanul, következésképen a sterilizálást kell igénybe venni. A sterilizálás azonban úgy, ahogy mostanáig alkalmazták számos hát­ránnyal járt és pedig a tejnek égett ízt ad, a termék vöröses színű lesz, a zsiradék­anyagok egy részét vajjá alakítja át és a" tej emészthetőségét csökkenti. A jelen találmány a föntemlített hátrá­nyok kiküszöbölését célozza. Az eljárást lényegében a következő főbb pontok jellemzik: 1. a tej hőmérsékletét fokozatosan a külső hőmérsékletről a sterilizálás hőmérsékletére emeljük azáltal, hogy hőkicserélő berende­zésen és hevítő kazánon vezetjük át, ahol a tej oly nagy nyomásnak van alávetve, mely elégséges a gáz feszültségének ki­egyensúlyozására ; a csatornák, melyeken a tej átáramlik, mindenütt állandó kereszt­metszetűek. Ily módon egyidejűleg elérhet­jük azt, hogy (a) a tej tömegében a termék esetleges megpörkölését létesítő akadályok nem kelet, kezhetnek; (b) nem létesülhet nyomáscsökkenés, mely a tejben lévő gázok fölszabadulását okozva a termék minőségét csökkenti. 2. A tej a hőforrással nem kerül sehol sem közvetlen érintkezésbe, hanem előzőleg a már sterilizált tejben megmaradt meleg­mennyiség útján fokozatosan fölmelegíttetik, ezt követőleg a hevítőkazánon halad át, ahol a sterilizálás hőmérsékletét eléri; ezen hevítőkazánban a hőforrás és a tej között víz kering, mely a tejnek a közvetlen hő­hatás létesítette bomlását megakadályozza. Ezen berendezés következtében a tej és a melegátadó válaszfal között bármely pilla­natban a hőmérséklet különbség csak né­hány fokot tehet ki. Az ily módon kezelt tej jellegzetes színét, természetes ízét ós teljes emészthetőségét megőrzi és mindezek dacára a végrehajtott sterilizálás tökéletes lesz. Ezen eljárás gyakorlati keresztülvitelére alkalmas berendezés egy sterilizátorból áll, melynek tartozékai egy szivattyú és egy zárt tartály vagy kompresszor. A szivattyú a sterilizátort táplálja, míg a tartály, illetőleg kompresszor a nyomást szabályozza.

Next

/
Thumbnails
Contents