62441. lajstromszámú szabadalom • Burgonyavetőgép

Megjelent 1914. évi február hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 62441. szám. X/a. OSZTÁLY. Burgonyavető gép. HÜNERFÜRST RICHÁRD LEIPZIG/M BORNÁBAN. A bejelentés napja .1912 szeptember hó 16-ika. A burgonyák kézi ültetése, vagyis kézzel az előre elkészített barázdákba való helye­zése és azután földdel való letakarása sok időt és számos munkást vesz igénybe úgy, hogy ez az eljárás jelentékeny költségek­kel jár. A jelen találmány tárgya oly gép, mely ezen hátrányokat van hivatva megszüntetni. A találmány szerint az alkalmas mozgó alvázon elrendezett készlettartány rézsútos fenéklapjainak a kivezető pályákat alkotó részei forgóhengerekből állnak, amelyek láncok segélyével vannak egymással össze­kötve és a járókerekek tengelyéről hajtott tengely által mozgattatnak. Továbbá az egy-egy kiejtőtölcsérbe torkoló kibocsátó­nyílások egy vagy több, a forgó fenékrész­hez engedékenyen simuló Iemezrúgóval van­nak lefödve és a tölcsérek mögött rézsútos, szántóvasalakú bádoglemezek vannak el­rendezve, amelyek a barázdákba hullatott burgonyák fölé földet terítenek, mimellett ezen bádoglemezek a menetiránynak meg­felelően állíthatók be. A találmány tárgyának egy kiviteli alakja a mellékelt, rajzon van föltüntetve, amelyen az 1. ábra a gép hosszmetszetét, a 2. ábra alaprajzát és részleges metsze­tét, a 3. ábra pedig keresztmetszetét mutatja. A (3) alváz (1) és (2) harántgerendáin a rekeszes (4) készlettartány van megerősítve, amelynek alsó nyitott részén az (5, 6, 7, 8) oldalfalak rézsútosan lefelé irányuló (9) fenéklapokat hordanak egymás mellett. A hátsó (7) oldalfalak közvetlenül a (9) fenék­lapok fölött (10) áttörésekkel vannak ellátva, amelyeket kívülről egy vagy több (11) lemez­rúgó föd el. A (9) fenéklapoknak a (10) nyílások közelében fekvő része (12) görgők­ből áll, amelyeknek (13) tengelyeit (14) lán­cok kötik össze egymással. Egyik görgő tengelyének meghosszabbított (15) végén egy valamivel nagyobb (16) lánckerék ül, amelyet a (17) lánc a (18) tengelyen elren­dezett (19) lánckerékkel köt össze. A (18) tengely, amelynek (20) ágyai a (22) barázda­vonók megerősítő vasain vannak elrendezve, a járókerekek (25) tengelyéről az egymásba kapaszkodó (23, 24) fogaskerekek által ha j tátik. A (6,8) oldalfalakhoz egy-egy (26) kiejtő­tölcsér csatlakozik oly modon, hogy a (12) görgőkből álló pályák ezen tölcsérekbe tor­kolnak. A (26) tölcsérek mögött, a (3) alváz alatt (27) vaskarok segélyével megerősített (28) harántgereiidán, rézsútosan hátrafelé irá­nyuló, szántóvasalakú (29, 30, 31) bádog-

Next

/
Thumbnails
Contents