62441. lajstromszámú szabadalom • Burgonyavetőgép

lemezek vannak elrendezve, amelyek a (22) barázdavonók által előállított földhányásokba kapaszkodnak. Az említett bádoglemezek függélyes (32, 33, 34) megerősítő tengelyeik körül kb. 90°-kal elforgathatok 8 e célból pl. a (31) bádoglemez (34) tengelyén egy (35) kar van szilárdan elrendezve, amely a kézzel működtethető (36) vonórúddal a (37) csukló útján van összekötve. A 2. ábra szerint a (36) vonórúd az alvázból oldalt kinyúl és egy (38) szög segélyével vagy másv alkalmas módon rögzíthető az alvázon a kihúzott és visszatolt helyzetben. A (36) rúd elmozdítása esetén a (31, 29, 30) bádog­lemezek, melyek közül a két utóbbi a (39, 40, 41), ill. (39, 42, 43) csuklós rudazat út­ján van az elsővel összekötve, a fönt jelzett módon egyenletesen mozdulnak el. A (3) alváz hátsó végén a hengeralakban kiképezett (44) hátsókerék van elrendezve. A leírt gép működési módja a követ­kező : A (4) készlettartánynak burgonyával való megtöltése után a gépet vonóállatok vagy motorikus erő segélyével mozgásba hozzuk, amikor is a (22) barázdavonók egymás mel­lett fekvő barázdákat vágnak a földbe. Ugyanekkor a kocsiülésről működtetendő, azonban a rajzon föl nem tüntetett kap­csolószerkezet segélyével a (18) főtengelyen ülő (19) lánckerekeket a (18) tengellyel összekapcsoljuk, mire a (12) görgők lassan forgásba jönnek. Ennekfolytán a görgőkön nyugvó burgonyák a keskeny (10) nyíláso­kon áthaladnak és az engedékeny (1) lemez­rúgók, valamint az utolsó (12) görgő között egymásután átszoríttaínak s végül a (26) kiejtőtölcsórekbe jutnak, melyek a burgo­j nyákat az alattuk lévő barázdákba ejtik. I A közvetlenül a (26) tölcsérek mögött fekvő ] rézsútos (29, 30, 31) bádoglemezek úgy j kapaszkodnak a barázdák mentén fölhalmo­| zott földbe, hogy a burgonyák letakarásá-J hoz, ill. a barázdák kitöltéséhez szükséges j földmennyiséget tolják a barázdákba. A (44) henger a külön utánhengerlést fölöslegessé ! teszi. j Ha a gép első útjának végére érkezett, j akkor közvetlenül e^en út mellett rögtön I visszatérhet. E célból csak a (36) vonórudat ; kell betolni, hogy a (29, 30, 31) bádog­j lemezek a földet az előbbivel egyező irány­j ban vezessék a burgonyák fölé. I Ha az utolsó fordulónál, pl. csak két ba­rázdát kell bevetni, akkor a fölösleges vető-I készlet bekapcsolószerkezetét kiiktatjuk. J A készlettartány (45, 46) válaszfalait, ha | nem szükségesek, egyszerűen elhagyhatjuk. A (22) barázdavonókat célszerű a kocsi­ülésről működtethető szerkezet segélyével emelni és sülyeszteni. SZABADALMI IGÉNY. Burgonyavetőgép, jellemezve azáltal, hogy a (4) készlettartánynak kiejtőpályát al­kotó, lejtős (9) fenéklapjai a (10) ki­bocsátónyílások közelében (12) görgők­ből állnak és a (26) kiejtőtölcsérekbe torkoló (10) kibocsátónyílások egy vagy több engedékeny (ll)lemezrúgóval vannak lefödve, míg a (26) kiejtőtölcsérek mö­gött a menetiránynak megfelelően be­állítható (29, 30, 31) bádoglemezek van­nak elrendezve, amelyek a kiejtett bur­gonyákat földdel takarják be. (1 rajzlap melléklettel.) eAlLA6 RÉ&ZVÉNYTAR8A6ÁG NYOMDÁJA BUDAPESTBE

Next

/
Thumbnails
Contents