62419. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kártyáknak (menetjegyeknek) kiválasztó szedéssel való önműködő nyomtatására

sáig egyetlen fogással előkészíttetik és megindíttatik. A mellékelt rajzokon foganatosítási példa gyanánt vasúti menetjegyek nyomtatására való és mechanikai úton beállítható hatá­roló ütközőkkel ellátott berendezés van föl­tüntetve, nevezetesen az 1. ábra az egész elrendezés elölnézete, a 2. ábra ugyanannak oldalnézete, a 3. ábra fölülnézete és a 4. ábra a lemeztartály egy része hossz­metszetben. A berendezés lényegében az (1) nyom­tatólemeztartályból, a (2) nyomtatószerke­zetből és a (4) kiválasztó mezőkkel bíró (3) táblából áll. Az (1) lemeztartály több egy­más mellett fekvő függélyes (5) aknára van osztva (4. ábra), melyekben az egyes (6) nyomtatólemezek egymás fölé vannak hal­mozva. A (2) nyomtatószerkezet és az (1) tartályt, illetve ennek (5) aknáit egymás­hoz képest úgy kell elmozgatni, hogy egy meghatározott lemez kerüljön a (7) nyom­tatóhenger elé és alkalmas szerkezet, által ebbe bevezettessék. Ezen célból a (2) nyom­tatószerkezet a (8) kerekeken járó kocsin víz­szintes sikban beállíthatóan van elrendezve úgy, hogy az egymás mellett fekvő egyes (5) aknák elé vihető. A hajtást alkalmas mótor pl. a (10) elektromotor végzi, mely a (11) hajtótengelylyel van kapcsolva. A (11) tengelyre a (12) lánckerék van ráhúzva, mely a nyomtatószerkezet (14) tengelyének (13) kilincskapcsolását hajtja. A (11) tenge­lyen ezenkívül a (15) forgatószerkezet van elrendezve, mely a (16) és a (17) lánckere­kek útján a (18) tengelyt hajtja. A (18) tengelyre a (2) nyomtatókészülék­ben elhelyezett (19) diferenciálie hajtómű van fölékelve, mely működtetésénél először a nyomtatókészüléket mozgatja és ennek nyugalombajövése után az aknák egyikét emeli és sülyeszti; a nyomtatószerkezet mozgatása a (20) fogaskeréknek a (21) víz­szintes fogasrúdon való legördülése által (2. és 3. ábra), az (5) aknák emelése és sülyesztése pedig a (22) fogaskerék és a nyomtatószerkezetben lévő (23) fogasrúd segélyével történik, mely begörbített (24) végével az emelendő (5) akna alá vezette­tik (2. ábra). Az ezen berendezés fölött lévő (3) tábla a (4) kiválaBztómezőket tar­talmazza, melyek az ábrázolt kivitelnél át­törések alakjában vannak kiképezve és melyek mellett a kiválasztandó lemezeknek megfelelő fölírások vannak. Ezen kiválasztó­mezők helyzetükben az aknákban elhelye­zett lemezekkel egyeznek. A kiválasztó­mezők működtetésére a (25) dugó szolgál, melyet a mindenkori (4) mezőbe dugunk, mint azt a (3. ábra) mutatja. A (4) mezők mindegyik függélyes sora mögött a függé­lyes (26) léc foglal helyet, mely a (4) me­zők számának megfelelő számú (27) áttöré­sekkel van ellátva. Ezek az áttörések oly módon vannak a ki választómezők gyanánt szolgáló (4) áttörések mögött elhelyezve, hogy a (25) dugó a bedugásnál a (27) át­törésen is keresztülhatol és emellett az illető léceket egy bizonyos darabbal 'lefelé nyomja. Mindegyik (26) léc alatt egy kétkarú (28) emelő* van elhelyezve (2. ábra), melynek másik végén a rúgónyomás alatt álló (29) ütközőcsap nyugszik. Ezek a csapok a nyomtató szerkezet vízszintes mozgásának határolására szolgálnak és a nyomtató szer­kezet ezen célra a csappal együttműködő (30) ütközővel van ellátva. Mindegyik (5) aknához egy ily (29) csap tartozik úgy, hogy a nyomtató szerkezet mindegyik akna előtt megállítható. A nyomtató szerkezettel azonkívül a rend­szerint üres (31) akna van összekötve, mely a nyomtató szerkezettel együtt a lemeze­ket befogadó (5) aknák fölött elmozog és oly nagy keresztmetszettel bír, hogy az (5) aknák egyikét befogadhatja. (A (31) akna egyik oldalán annyi beállítható (32) ütköző van elrendezve, mint a hány nyomtató lemez van az alsó aknákban. A (32) ütközők a fölső (31) aknán lévő függélyes (34) csapok körül forgó (33) emelőkkel állanak kapcso­latban. A (33) emelők szabad végükkel a függélyes (26) sin közelébe érnek és a (4) áttörések magasságában fekszenek úg y hogy a bedugott (25) dugónak a belső ol­dalon kiálló végére találnak. Ezáltal a min-

Next

/
Thumbnails
Contents