62419. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kártyáknak (menetjegyeknek) kiválasztó szedéssel való önműködő nyomtatására

Megjelent 1914. évi február hó JLO-én. MAG\. SZABADALMI KIH. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 62419. szám. IX/a/b. OSZTÁLY­Berendezés kártyáknak (menetjegyeknek) kiválasztható szedéssel való önműködő nyomtatására. ALLGEMEINE ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 lebruár hó 7-ike. Elsőbbsége 1912 lebruár hó 23-ika. Jelen találmány tárgya berendezés kár­tyák, főkép vasúti menetjegyek kiválaszt­ható szedéssel való önműködő nyomtatá­sára, melynél a különböző nyomtatóleme­zek egy tartályban vannak fölhalmozva és a tartály és a nyomtató szerkezet kölcsö­nös beállítása által utóbbival tetszőleges, kiválasztható összeköttetésbe hozhatók. A találmány célja abban áll, hogy egy bizonyos nyomtatólemeznek megfelelő mező kiválasztása és ezen mezőnek beállító elem (dugó, nyomó, billentyű, emelő vagy efféle) segélyével való működtetése által a nyom­tató lemez kiválasztására, ennek a nyom­tatóműbe való behelyezésére, valamint a nyomtatásra és a lemezek megőrzési he­lyére való visszavezetésére szükséges ösz­szes műveletek önműködően menjenek végbe úgy, hogy a berendezés kezelése ne igé­nyeljen nagyobb erőkifejtést, maga a be­rendezés pedig egész belső szerkezetében a kezelőnek ne legyen hozzáférhető úgy, hogy az szabálytalanságokat nem követ­het el. Ezen célra a különböző nyomtatóleme­zeknek megfelelő és célszerűen valamely falon vagy táblán elrendezett egyes kivá­lasztómezőkkel beállítható ütközők van­nak összekötve, melyek a kívánt mező mű­ködtetése után a lemeztartály és a nyom­tatószerkezet kölcsönös elmozdulását a kivá­lasztott mezőnek megfelelő helyen határol­ják úgy, hogy a működtetett mező által meghatározott lemez a nyomtatószerke­zetbe juthat. Ezen ütközőket vagy a min­den egyes kiválasztómezőnél használandó állító elem maga vagy pedig külön ütkö­zők képezhetik, melyeket azután a kivá­lasztó mezőben használt állítóelem visz használható helyzetükbe. Az utóbbi elren­dezés mindazon esetekben előnyben része­sítendő, amikor a lemeztartály ós a nyom­tatószerkezet kölcsönös mozgása több irány­ban megy végbe, tehát amikor a lemezek egymás mellett és egymás fölött vannak elhelyezve. Ekkor mindegyik kiválasztóme­zőhöz annyi ütközőt kell beállítani, mint a hány mozgási irány szerepel. Az ütközők mechanikai vagy elektromos úton állítha­tók be. Hogy a berendezés kezelését még job­ban egyszerűsbítsük, a kiválasztómezők működtetésére való állítóelem egyszersmind arra is fölhasználható, hogy vele a hajtó­gépet megindítsuk úgy, hogy valamennyi művelet egészen a nyomtatott jegy kiadá-

Next

/
Thumbnails
Contents