62417. lajstromszámú szabadalom • Forgó tolattyús vezérmű belső égésű erőgépekhez

Megjelent 1914. évi február hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62417. szám. V/d/2. OSZTÁLY­Forgó tolattyús vezórmű belső elégésű erőgépekhez. ELLI OTT RUGGLES GILBERT BÍRÓSÁGI HIVATALNOK BOSTONBAN. A bejelentés napja 1912 augusztus hó 21-ike. Elsőbbsége 1911 augusztus hó 23-ika. Találmányom tárgya forgó tolattyús ve­zérmű belső elégésű erőgépekhez, mely a kopásnak megfelelően önműködőlég, vagy kézzel könnyen utánaállítható és melynek segélyével a henger beömlő- és kiörnlő­nyílásainak gyors nyitása és zárása válik lehetővé. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra egy négyhengeres explóziós gép főbb részeit mutatja, melyen a találmány tárgyát képező, forgó tolattyús vezérmű a 2. ábra (V—Vj törtvonala szerint vett metszetben látható, a 2. ábra az 1. ábra (X—X) törtvonala sze­rint vett metszet, a 3. ábra az 1. ábra nagyobb léptékben rajzolt részlete metszetben, a 4. ábra a 3. ábrához hasonló metszet, mimellett e két utóbbi ábra két tolattyú­henger egymás mellett fekvő végének csatlakozási módját tünteti föl, végül az 5. ábra egy tolattyúhenger végnézete, rész­ben metszve. A belső elégésű erőgép négy hengere (1)­gyel van jelölve. A hengereket előnyösen együtt öntjük, egy darabban a hengerek egyik, illetve másik oldalán elrendezett két hengeralakú (2) tolattyú-, vagy szelepház­zal, amint az az 1. és 2. ábrákból látható. Mindkét (2) szelepházból négy-négy (3) nyílás vezet az (1) hengerekbe, amint az a 2. ábrán látható. E nyílások szélességi mére­tét az 1. ábra mutatja. Mindkét (2) szelep­ház külső oldalfalán a (3) nyílásokkal egyenlő széles (4) nyílások vannak. Mindkét (2) szelepház (4) nyílásai egy-egy hosszúkás (5) kamrába nyílnak, melyek egyike a (6) tüzelőanyag-tápesővel, másika, (7) pedig a kipuffogócsővel közlekedik. Mindkét (2) szelepház belsejében négy­négy (10) henger van elhelyezve, melyek mindegyike a (3) beömlő, ill. a (4) kiömlő nyílással egyenlő széles (11) nyílással van ellátva. Ezen négy-négy (10) henger nyitja és zárja forgása által a (3) és (4) nyíláso­kat. A (10) hengerek szorosan beleilleszked­nek a (2) szelepházakba, azáltal, hogy e hengerek kissé excentrikusan vannak kifúrva, amint az az 5. ábrán látható; és hogy mind­egyik henger falának legvékonyabb részén, (12) hosszhasítékkal bír. Minthogy a (10) hengerek valamivel nagyobb átmérővel birnak, mint a (2) szelepházak, ennélfogva a hengereket behelyezés céljából össze kell szorítani. Amint az az 1. és 5. ábrákból látható,

Next

/
Thumbnails
Contents