62415. lajstromszámú szabadalom • Hűtőberendezés vasúti kocsikra

Megjelent 1914. évi február hó lO-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HERg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62415. szám. V/b. OSZTÁLY. Hűtőberendezés vasúti kocsikra. BILINYI EPEBJESSY GIZELLA ÁLL. ÓVÓNŐ ALSÓVISÓN. A bejelentés napja 1912 julius hó 11-ike. A vasúti utazás nyáron nagy melegben tudvalévőleg igen kellemetben, mivel a nagy meleg ellen semmiképen sem védekezhetünk. Jelen találmány célja ezen hátrányon segí­teni, mit hűtőjégszekrények alkalmazása által ér el, melyeket célszerűen a kocsi fölső részében helyez el, mivel a hűtés fölülről történhetik a legtökéletesebben. A találmány különösen azáltal tűnik ki, hogy vele a kocsi hőfoka épúgy szabályoz­ható, mint a gőz- vagy vízfűtésnél, hogy a jégtartányok igen kényelmesen tölthetők meg a kocsi tetejéről, végül pedig hogy jelentékeny jégfogyasztás csakis akkor van, ha a kocsi tényleg hűttetik, míg ellenkező esetben a jégtartányt, aránylag vastag szi­getelő légréteg veszi körül. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképeni kiviteli alakja. 1. ábra a hűtőberendezés függélyes kereszt­metszetét, 2. ábra részleges metszetet, 1. ábra 2—2 vonala szerint, 3. ábra pedig a jelen találmánnyal föl­szerelt szakaszos kocsi két szakaszának váz­latos hosszmetszetét tünteti föl. A (d) hűtőszekrény célszerűen két (b, b) szakasz, (b") válaszfalának fölső részében helyeztetik el, miáltal egyetlen hűtőberen­dezés egyszerre két szakaszt hűt. A hűtő­berendezés maga áll egy (d) jégtartányból, mely alsó részén a kocsi oldalán kivezető (h) levezetőcsappal van ellátva. A (d) jég­tartány oldalfalait, aránylag vastag levegő­réteg közbehagyásával az (e) köpeny veszi körül, mely fölső (e') végén nyitott, alsó végén pedig az (f) rács közbeiktatásával csatlakozik a (d) jégtartányhoz. Az (f) rács alatt megfelelő vezetékben a g) rácsos tolattyú van elrendezve, mely a kocsi válaszfalán elrendezett fogantyú segé­lyével elállítható és különböző helyzete sze­rint, az (f) rács nyílásait szabadon hagyja, (vagy pedig elzárja. A (d) jégtartányt fölül, i) csuklósan megerősített födél zárja el, mely (k) csuklórúd segélyével kapcsolatban áll, a (c) kocsifödélben elrendezett, csukló­san nyíló elzáróajtóval. A (d) jégtartány­ból a (c) kocsifödőhöz (d') lehetőleg légmen­tesen záró falak vezetnek föl. Fönti elren­dezés folytán az (i, j) ajtók között szige­telő légréteg keletkezik, a fölső (j) ajtónak pontozott helyzetébe való hozatala által pedig, hinyílik az alsó (i) ajtó is és a (d) jégtartány fölülről kényelmesen megtölthető jéggel. A (g) tolattyú nyitott helyzetében, a (d) tartány és (e) köpeny közötti térben a hő-

Next

/
Thumbnails
Contents