62332. lajstromszámú szabadalom • Propulseur

Megjelent 1914. évi január hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62332. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Propulseur. DE VALLAT KÁROLY EMIL GYULA MÉRNÖK PÁRISBAN. A bejelentés napja 1912 április hó 17-ike. Elsőbbsége 1911 május hó 2-ika. Találmányom oly propulseurre vonatko­zik, mely vízben, levegőben, általában bár­mely fluidumban képes működni. Ezen propulseur egy tengely körül forgó részből és két helytálló részből, nevezete­sen egy belépési distributorból és egy ki­lépési diffusorból áll. A belépési distributor célja a forgó részre jutó fluidumsugarak kívánt irányá­nak biztosítása. A később tárgyalandó pél­dában ezen irány ia forgástengellyel pár­huzamos. A kilépési dif fuziór célja, amint azt alább kifejtjük, ia kilépő fluidum áramlási irá­nyának a forgástengellyel, amennyire csak lehetséges, párhuzamossá tétele, mimellett a forgástengely maga a propulzió irányá­nak megfelelően áll be. Ily módon egy, a megsemmisíteni szándékolt forgó mozgás maradékából, vagy a fluidumisugaraknak a kiömlés idejében a tengely körül csökkent­hető, vagy megsemmisíthető divergenciájá­ból kiegészítő tengelyirányú, a hasznos munkának egy részét képező erőhatást nye­rünk vissza. A forgó rész a fluidummal forgó moz­gást közöl, amelyből származó centrifugá­lis erő a fkridumot a középről a kerület felé dobni és a berendezés speciális el­rendezése következtében a fluidumnak a propulzióval ellentétes irányban való áram­lást biztosítani igyekszik, ily módon többé­kevésbbé jelentékeny depresszió keletke­zik, melyet a tengelyirányú erőhatás szá­mára hasznosítunk, azonkívül pedig a forgó rész lapátjai a fluidumra egy propellercsa­var lapátjai módjára hatnak. Hogy a berendezés működését megvilá­gíthassuk, föltesszük a jelein példában, hogy a forgó rész két fölütetsorozatból áll, ne­vezetesen a tengely körül többé-kevésbbé sugárirányban elrendezett lapátokból és a tengellyel koncentrikus, a fluidum vezeté­sére és a már említett depressziói haszno­sítására hivatott köpenyekből, vagy forgás­felületekből. «Koszorú»-nak nevezzük a két, egymásra következő köpeny által közre­fogott részt és hogy a, magyarázatot és a rajzot egyszerűsítsük, föltesszük a válasz­tott példában, hogy a berendezés egyetlen koszorúból áll. Ezen koszorúban három zónát különböz­tetünk meg; belépési, középső és kilépési zónát. A középső zónában, a lapátokat be­lülről kifelé, vagy élőiről hátrafelé véko­nyodó sugárirányú fölületek alkotják. Ezien zónában a f luidum abszolút mozgása a kö­zölt forgó mozgás és a relatív mozgás

Next

/
Thumbnails
Contents