62328. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a terhelés ingadozásának erőátviteli telepeken az energia fölhalmozása útján való kiegyenlítésére

Megjelent 1914. évi január hó 31-én. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 62328. szám. VII/g. OSZTÁLY. Eljárás a terhelés ingadozásának erőátviteli telepeken az energia fölhalmozása útján való kiegyenlítésére. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI R.-T. BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 jnlius hó 17-ike. Erősen változó terhelésnek alávetett elektromotorokat eddig oly módon szoktak energiatározókkal együtt működtetni, hogy a motornak állandóan a terhelés középérté­kének megfelelő teljesítményt kellett le­adni, míg !az ezen középértékből fölfelé és lefelé történő ingadozásokat a, tározó egyen­lítette ki. Számos üzemnél azonban a terhelés kö­zépértéke változó és pedig aszerint, amint rövidebb vagy hosszabb időszakra van vo­natkoztatva. Ez iaz eset áll elő pl. henger­műveknél, egyenlő szünetekkel szétválasz­tott munkafolyamatok egy-egy sorozata után, amidőn a tömbök szétvágására jóval hosszabb szünet következik. A terhelés kö­zépértéke az egész periódusban — bele­értve a iszétvágásra szánt szünetet is — kisebb a normális szünetekkel biró munka­folyamatra vonatkoztatott terhelési közép­értéknél. Ha |az- egész időszakra állandó terhelésfölvételt akarunk (elérni, sok eset­ben a jgazdaságosság határához jutnánk. Ha pl. lendítőtömeg szolgál az energia föl­halmozására, ebben Iaz esetben a szüksé­gessé váló nagyobb lendítőkerék költség­többletét a mótor csekélyebb költsége, amelyet a kisebb középértéknek (tehát a hosszú szünet beszámításának) alapul vé­tele eredményez, megközelítőleg sem egyen­líti ki. A találmány szerint elegendő egy kis energiatározó, nevezetesen a motort nem, mint eddig, állandó, hanem változó telje­sítményre állítjuk be, és pedig oly módon, hogy az energiatározó töltési állapotának sülyedésével áramfölvétele növekszik, a töltési állapot növekedtével pedig csökken. A hálózatra valió tekintettel ugyanis a tel­jesítményfölvételt nem szükséges mindig pontosan állandó fokon tartani, hanem, fő­ként nagy erőműveknél, az áramfogyasztók teljesítményfölvételeiben bizonyos ingado­zásokat engedhetünk meg, fölfelé és lefelé; persze gondoskodnunk kell róla., hogy a változások e határokon belül ne hirtelen, hanem fokozatosan menjenek végbe. A lendítőkerék a találmány szerint csak oly nagyra veendő, amint az egyenlő szü­netekkel biró szabályszerű munkafolyamat megkívánja. Ha nagyobb szünet áll be, ak­kor a hálózatból való energiafölvétel las­san sülyed le az üresjárati szükségletig úgy, hogy a hálózatnak hirtelen lökésszerű

Next

/
Thumbnails
Contents