62231. lajstromszámú szabadalom • Kétfolyadékos elem

alegjelent lt>14. évi jauüar hó 31-én, iMAGY. SZABADALMI Kin. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 62281. szám, VII/g. OSZTÁLY. Kétfolyadékos elem. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ERŐSÁRAMÚ ELEMEK GYÁRTÁSÁRA CÉG BUDAPESTEN. Pótsz&badalora az 51417. az. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1912 február hó 22-ike. Kétfolyadékos elemeknél a gerjesztő fo­lyadékot tartalmazó teret, melyben az old­ható elektróda (cink) Van elhelyezve, a deporalizálió folyadékot és az oldhatlan elektródát (szénelektródát tartalmazó tér­től egy diafragma választja ©1. Ezen dia­fragma legtöbbnyire porózus, saválló és szigetelőanyagból, mint agyagból, azbeszt­ből stb. készül, ajánlották azonban a dia­fragmának vezető anyagból, pl. porózus és szintén saválló retortaszénből való előállí­tását is olykép, hogy ia diafragma egyúttal az egyik (az oldhatatlan) elektróda szere­pét is betölti. Jelen találmány tárgya ily elemeknél a belső ellenállás lényeges csökkentését cé­lozza; emellett lazi elem maga igen kom­pendiózussá és gyakorlati célokra kiválóan alkalmassá válik. A találmány lényege, hogy az a tér, melyben a depolarizáló elektrolit foglal helyet, azáltal képeztetik, hogy a diafrag­mául szolgáló szénelektróda pereme egy egyúttal pólusul is szolgáló — az 54417. számú törzsszabadalojnban védett — fém­kerettel van ellátva, mely fémkerethez for­rasztás vagy hegesztés útján egy fémbo­rítás úgy csatlakozik, hogy a depolarizátor számára zárt tér áll elő. Más szavakkal az elem úgy van kiképezve, hogy mindkét fo­lyadék közös tartálya, azaz magának az elemnek tartálya is a negatív elektródául is szolgáló diafragma peremét körülvevő fémkerethez csatlakozó fémburok. A keret és burok fémjének természetesen saválló­nak kell lenni. A mellékelt rajzon az 1. ábrán aa elem egy kiviteli alakjának hosszmetszete, a 2. ábrán ugyanennek az 1. ábra A—B vonala ^szerint vett keresztmetszete van föltüntetve; a 3. ábrán iaz elem egy másik kivitelének a 4. lábra C—D vonala szerint vett met­szete, a 4. ábrán a 3. ábra E—F vonala szerint vett metszet és az 5. ábrán ezen kiviteli alak fölülnézete látható. Az 1. és 2. ábrán föltüntetett foganato­sítáfei alaknál üreges (a) oldhatatlan elek­tródák egy sora van elrendezve és az old­ható (b) elektródák az (a) elektródákon kí­vül fékszenek. Az (a) elektródák egyúttal diafragmául is szolgálnak. Mindegyik (a) elektróda peremét la (c) saválló fémkeret

Next

/
Thumbnails
Contents