62212. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szerves rostanyagok telítésére

* Megjelent 1914. évi január hó 19-én. MAGY. gfo KIR. SZABADALMI VéET HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62212. szám. Vll/i. OSZTÁLY. Eljárás szerves rostanyagok telítésére. BULLOCK ARTHUR RÓBERT MÉRNÖK CLEVELANDBAN. » A bejelentés napja 1912 augusztus hó 12-ike. A találmány tárgya eljárás, melynek se­gélyével szilárd vagy lényegükben szilárd szerves rost anyagok más anyagokkal vagy szerekkel telíthetők. Az eljárás különösen alkalmas pl. hús, bőr és más állati vagy növényi anyagok pácolására vagy megóvá­sára, továbbá bőrök cserzésére, ámbár eze­ken kívül más célokra is előnyösen hasz­nálható. Ismeretes, hogy az említett anyagok és célok esetében hosszú ideig tart, amíg a kívánt hatás eléretik, ámbár jelenleg azt az eljárást gyakorolják, hogy a kívánt ha­tás létrehozására a kezelendő anyagot a megfelelő oldatba bemártják. A kezeléshez hosszú idő szükséges, mert a kezelő szer a kezelendő anyag rostjaiba vagy szöve­tébe ismert fizikai törvények alapján csak lassan hatol be. Jelen találmány tárgya és célja oly el­járás létesítése, mely a kezelendő anyag telítését nagy mértékben sietteti és így a | kezeléshez szükségelt időtartamot tetemesen megrövidíti; emellett az anyag telítése tö­kéletesebb és egyenletesebb, mint jelenleg. Ha a kezelendő anyagot a telítő folya­dékba egyszerűen bemártjuk, a kezelés idő­tartama alatt bizonyos fokú telítés létesül. A találmány értelmében tökéletes telítést érünk el azáltal, hogy az alább leírt módon változó sűrűségű .mágneses mezőt hasz­nálunk. Ajánlották már anyagok pácolására vagy megóvására úgy egyen- mint váltakozó áram alkalmazását; ezen eljárás lényege az volt, hogy a megóvó folyadékon, melybe a ke­zelendő anyag merül, a folyadék tartályá­ban elrendezett elektródák segélyével egyen­vagy váltakozó áramot bocsátottak át. Ezen eljárás leglényegesebb hátránya, hogy a művelet kezdetén a tartályon át­folyó áram természetesen a legkisebb ellen­állású úton fog haladni, tehát a folyadé­kon át, minek folytán az áram a folya­dékba merülő anyagot legnagyobbrészt meg­kerüli, abba nem hatol be és azon nem megy át. Csakis akkor, amikor a folyamat már előrehaladt és a folyadék az anyagba már nagy mértékben behatolt, kezdődik meg az áram tulajdonképeni hatása. A találmány tárgyát képező eljárás abban áll, hogy a kezelendő anyagot a kezelő im­pregnáló anyaggal vagy anyagokkal kellő érintkezésbe hozzuk és ezután az anyago-­kat folyton változó sűrűségű mágneses mező hatásának vetjük alá. A kezelő anyag akkor látszik a leghatásosabbnak, ha oldatban

Next

/
Thumbnails
Contents