62111. lajstromszámú szabadalom • Gyújtóbeállítókészülék

Megjelent 1914. évi január hó 8-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jfiff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62111. szám. X1X/C. OSZTÁLY-. Gyújtóbeállító készülék. FRIEÍ). KRUPP AKT1ENGESELLSCHAFT CÉG ESSENBEN. A bejelentés napja 1912 junius hó 27-ike. Elsőbbsége 1911 október hó 9 ike. A jelen találmány gyújtóbeállító készü­lékekre vonatkozik és célja ezeknek olyan berendezéssel való ellátása, mely lehetővé teszi, hogy egy lövedékcsoportnál az egyes lövedékgyújtóknak lehetőleg gyorsan, több egymástól csekély mértékben különböző beállításokat adjunk, amint erre pl. léghajók ellen történő, úgynevezett szórólövéseknél szükség van. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy kiviteli alakja van példaképen egy olyan gyújtóbeállító gépen föltüntetve, mely a gyújtó beállítása céljából szokott módon egy a tokon forgathatóan ágyazott hajtó­szerkezettel van ellátva. E rajzon az 1. ábra a gyújtóbeállító gép homlok­nézete, a 2. ábra az 1, ábrához tartozó fölül­nézete, a 3. ábra az 1. ábra 3—3 vonala mentén vezetett metszete balról nézve, a 4. ábra a 3. ábra 4—4 vonala mentén vezetett metszete jobbról nézve és az 5. ábra a 4. ábra 5—5 vonala mentén vezetett metszete fölülről nézve. A gyújtóbeállító gép ismert módon két, az (A) tokban forgathatóan ágyazott, közös ten­gelyben elrendezett (B és (C) beállító testtel bír, melyek egyike B, a beállítható gyújtó­résszel, másika (C) pedig a gyújtótestének egy részével való kapcsolatra szolgál. A beállító testek és a hozzájuk tartozó gyújtó­részek közt a kapcsolat létesítésére a szo­kott módon rúgónyomás alatt álló (bl) és (cl) kilincsek szolgálnak, melyek részére a gyújtón megfelelő bevágások vannak alkal­mazva. A (B) beállító test egy (b2) fog­koszorúval, a (C) beállító test pedig egy (c2) fogkoszorúval van ellátva. A (b2) ós (c2) fogkoszoruk két, az (A) tokban ugyanazon tengely körül egymástól függetlenül forgat­ható (D) és (E) kúpkerék egyikével állanak kapcsolatban, és pedig a (D) kúpkerék a (b2) fogkoszorúba, az (E) kúpkerék pedig a (c2) fogkoszorúba kapaszkodik. A (D) kúp­kerék mereven van egy (F) forgattyúval összekötve, mely a gyújtó beállítására szol­gáló működtető alkatrészt képezi. Az (F) forgattyú (FI) agya harangalakúan van ki­képezve és homlokoldalán egy vele mereven összekötött (f2) födéllel van elzárva. Az (F) forgattyú maga egy (f3) nyúlvánnyal bír (2. ábra), melyben egy kupalakú (f4) be­vágás van alkalmazva egy megfelelően alkotott, az (A) tokon ágyazott, rúgónyomás alatt álló (al) retesz számára. E retesz az (F) forgattyút a rajzon föltüntetett helyze-

Next

/
Thumbnails
Contents