62029. lajstromszámú szabadalom • Forgódugattyús expanziósgép

. Megjelent 1913. évi december hó 13-án. ' MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62029. szám. V/d/3. OSZTÁLY­Forgódugattyús expanziós gép. KLINGER RICHÁRD GYÁROS GUMPOLDSKIRCHENBEN. k bajfclentéa napjá, 1913 március hó 8-ika. Ismeretes, hogy forgódugattyús gépeknél a működő részek kölcsönös tömítése csak tökéletlenül érhető el úgy, hogy expanziós üzemnél az expanzió görbe lényegesen sű­lyed az elméleti görbe alá ; különösen kiBebb gépeknél pl. kézi fúrógépeknél, nyomólég­gel hajtett kőzetfúrógépeknél, stb. a nyo­máscsökkenés akkora is lehet, hogy a gép rendeltetésszerű működését kétségessé teszi. Az expanziós üzemnél rendszerint még az a nehéség is merül föl, hogy a gép bi­zonyos helyzetekben nem tud megindulni, mert a munkaterek egyike sem közlekedik a nyomóközegvezetékkel. Ezért eddig kü­lön átvezérlést kellett elrendezni, mely a gépnek teljes töltéssel való indítását le­hetővé tette ugyan, de kis gépeknél bonyo­lulttá tette a kiképezést. A jelen találmány értelmében e hátrá­nyokat azáltal kerüljük el, hogy az expan­ziótöltést szolgáltató csatornákat szűk r^ sek ill. hornyok révén mégnyújtjuk úgy, hogy ezek a tulajdonképeni beáramló csatornák zárása után még lehetővé teszik a nyomó­közeg utánáramlását. A csatornák e szűk meghosszabbításai úgy méreteztetnek, hogy az utánáramló nyomóközegmennyiség lé­nyegileg kiegyenlíti a tömítetlenaégi veszte­ségeket, miáltal az expanzió görbét közelí­tőleg az elméleti magasságon tarthatjuk. A beáramlási csatornák ezen szűk meg­hosszabbításai azonban a gépet azon képes­séggel ia fölruházzák, hogy teljes töltésre való átvezérlés nélkül minden helyzetből megindulhasson, mert azon helyzetekben, melyekben a beáramlási nyílások maguk le is vannak zárva, szűk meghosszabbításaik annyi nyomóközeget vezetnek a dugattyúk mögé, hogy a gép a tulajdonképeni beáram­lási nyílások megnyitásáig elfordulhat. A rajzon a találmány egy nyomóléggé­pen alkalmazva látható; 1. ábra a gép metszete a 2. ábra 1—1 vonala szerint, 2. ábra az 1. ábra 2—2 szerinti metszete jobbról nézve, 3. ábra ugyanilyen metszet része balról nézve, 4. ábra a belső tokköpenyfölület mentén vezetett lefejtett metszet, 5. és 6. ábrák az 1. ábra 5—5 és 6—6 szerinti metszete, 5a. éa 6a. ábrák ugyanilyen metszetek a részek más helyzete mellett, 7. az 1. ábra 7—7 szerinti részmetszete, míg a , 8. ábra egy további foganatosítási lehető­séget tüntet föl. A párhuzamos (d) vezérfölületeket képező födőkkel ellátott (k) tokban az (e) üregea

Next

/
Thumbnails
Contents