62004. lajstromszámú szabadalom • Csat

Megjelent 1913. évi december hó 13-án. MAGY. KIR. SZABADALMI lg® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62004. szám. XVI/c. OSZTÁLY-Gsatt. THE WARNER BROTHERS COMPANY CÉG BRIDGEPORTBAN. A bejelentés napja 1913 április hó 11-ike. Jelen találmány tárgya csatt, mely oly módon van szerkesztve, hogy részeinek egyiké sem érintkezik közvetlenül a testtel úgy, hogy a csatt rozsdásodás ellen védve van. A csatolt rajzon az 1. ábra a csatt egy kiviteli alakjának elölnézete és a 2. ábra keresztmetszete. A 3. és 4. ábra a csatt egy némileg módo­sított kiviteli alakjának hasonló föltünte­tése. Az 5. ábra egy részletet mutat. A 6. ábra az 1. és 2. ábrabeli csattot egy áthúzott övszalagg'al, nagyobb léptékben rajzólt metszetben mutatja. A 7. ábra a 3. és 4. ábrabeli csattnak a 6. ábrához hasonló föltüntetése. A 8. ábra a csatt egy további kiviteli alak­jának metszete. A 9. ábra a 3. és 4. ábrabeli csatt egy mó­dosított alakjának távlati képe és a 10. ábra a 9. ábra végnézete. Az 1. és 2. ábra szerinti csatt egy fém­lemezből áll, mely két hosszhasítékkal van ellátva, miáltal a végeken a (10) részek ál­tal összekötött (8) és (9) lécek, valamint a középső (11) léc képeztetik, mely utóbbi a (8) és (9) lécekhez képest a csatt síkjából ki van nyomva. A (8) léc fölső széle de­rékszög alatt hátrafelé van hajlítva, miál­tal a (12) perem képeztetik, míg a (9) léc, alsó széle mentén, (13) fogakkal van el­látva. Mint azt a 6. ábra mutatja, a (14) ővszalag behúzásánál először a szalag egyik vége a középső (11) léc elé vezettetik és pedig előnyösen hátulról előre, mire a sza­lag vége a (11) és (9) lécek között lévő hasítékon át lefelé áthuzatik, azután a rö­vid szalagvég (15)-nél az övszalagon var­rás által megerősíttetik. Az ővszalag sza­bad vége azután alulról, a megerősített vég és a (9) léc (13) fogai között áthuzatik, majd a középső (11) léc előtt és a (8) léc mögött fölfelé vezettetik, mimellett a (12) peremhez fekszik. Ezen perem által a sza­lag oldalirányban oly módon tereltetik el, hogy a (9) lécen lévő (13) fogak a szalagba benyomulnak, miáltal a szalag fogvatarta­tik, ha kifeszíttetett. Minél erősebben húz­zuk a szalagot, annál jobban hatolnak a (13) fogak a szalagba. A 3., 4., 7., 8., 9. és 10. ábrabeli kiviteli alakoknál a (8) léc két (16) csuklóhüvellyel van ellátva, melyekben a (17) hurok van csapszerűen elrendezve. A (8) lécnek de­rékszög alatt meghajlított (12) pereme a (16) csuklóhüvelyek között fekszik (5. ábra)

Next

/
Thumbnails
Contents