61950. lajstromszámú szabadalom • Gőzmosóberendezés

megjelent 1913. évi december hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61950. szám. XVIII/a. OSZTÁLY­Gőzmosó berendezés. GEBR. POENSGEN AKTIENGESELLSCHAFT CÉG DÜSSELDORF­RATHBAN. A bejelentés napja 1913 február hó 24-ike. A találmány tárgya gőzmosó berende­zés, amelynek jellemzője abban van, hogy két vagy több állati vagy motorikus erő által tovamozgatható közúti járműn van elhelyezve, A mellékelt rajz a találmány tárgyár­nak egy néhány kiviteli alakját tünteti föl és pedig az 1. jábra az első kiviteli aliak oldalnézete, a 2. és 3. ábra keresztmetszetben, a 4. ábra pedig fölülnézet, az 5. és 6. ábra a második kiviteli alakot, míg a 7. és 8. ábra a harmadik kiviteli ala­kot ábrázolja oldat, illetve fölülnézetben. Mint a rajz mutatja, a gőzmosóberende­zés két (F) és (FI) közúti járműn van el­helyezve, melyek csuklósan vannak egymás­hoz kötve és könnyen szétkapcsolhatok. Mindkét jármű, vagy pedig, mint a rajz mutatja, csaík az egyik (F) jármű teher­automobil gyanánt van kiképezve, melynek hajtására (f) mótor szolgál, vagy pedig vontatókészülékkel van ellátva* melybe vontató állatokat lehet befogni. Szükség esetén azonban egyidejűleg is lehet a két berendezést alkalmazni. Az első járműn egymás mögött vannak elhelyezve az (a) gőzfőzőüst, a (b) mosógép, továbbá ja (c) centrifuga s eziek mellett egy (d) szívó-és nyomőszivattyú, továbbá a szivattyú a mosógép és a centrifuga hajtására szol­gáló (dl, i, k) motorok vannak elrendezve. Az említett alkatrészek fölött, az (F) jármű, födelére (van erősítve sa (g) hidegvíztar­tány és a (h) melegvíztartány, melyeket a (d) szivattyú táplál. A víznek a melegvíz­tartányban Való fölmelíegíté^ére célszerűen a jmótor, vagy motorok fölösleges, illetve 'kártékony vagy a hűtendő géprészek me­legét, pl. a kipuffogógázak melegét hasz­náljuk föl oly módon, hogy az (x) kipuf­fogó csövek kígyózó lalakban a melegvíz­tartányon vezetjük keresztül, vagy pedig a hűtővizet vezetjüjk fölmelegedése után a meleg víztartányba. A második járműn elől és hátul a két szakaszból álló (m) szárítókészülék foglal helyet, melynek két szakasza közé a víz­csöves (n) gőzkazán van beépítve és köz­vetlenül e kazán fölött egy (o) gőzturbina és egy ezzel kapcso lt (p) dinamó van el­rendezve. A gőzkazán előtt (q) kapcsoló­tábla, alul a kocsi dobogóján az (r) tüzelő­anyagtartány ésaz (s) hamutartó foglal he­lyet. A két (F) lés (FI) jármű azonkívül ki-

Next

/
Thumbnails
Contents