61751. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép dohányleveleknek a szárról, ill. az ezekről való lefosztására

24. ábra a 11. ábra metszete a 24—24 vonal szerint; a 2ő. ábra pedig egy bütyöktárcsa' részlet­rajza, amely az egymásra következő leve­leknek a fosztó szerkezethez való vezetési idejét szabályozza, végül a 26. ábra a 9. -ábra metszete a 26 — 26 vonal szerint azon berendezés föltüntetésé­vel, amelynek segélyével a fosztótárcsák tengelyeinek, illetve ezek hajtóművének sebessége szabályozható. A rajzokon föltüntetett és az alábbiak­ban részletesen ismertetett gép úgy műkö­dik,' hogy a sima levélrészeket a közepéről lenyírja s evégből a levélszár és a középér a levélrészek leválasztására vagy lefosztá-' sára szolgáló tárcsák közötti szűk nyíláso­kon huzatik át, amelyeknek falai ki vannak élesítve és a levelét az erek mindkét olda­lán lefosztják vagy lenyírják, amidőn az erek a nyílásokon áthaladnak. Az alábbi leírásban a középeret röviden «szár»-nak fogjuk nevezni, minthogy a tu­lajdonképeni szár folytatását képezi. A találmány fő tárgya az a berendezés, amely a levelek lefosztását végzi és a lé­nyege olyan mechanizmus alkalmazásában áll, amely a levélrészeket, mint alább rész­letesen le van írva, több egymásra követ-, kező műveletben, tehát nem egyetlen mű­veletben, vagyis a szárnak és a levélnek egyhuzamban történő viszonylagos mozga­tásával veszi le a szárról. A fosztóberendezéssel a levelek tova­vezetésére vagy menesztésére szolgáló be­rendezés, továbbá a lefosztott leveleket kiadó, valamint a szárakat letisztító és ki­vezető berendezések állanak még kapcso­latban, amelyek mindnyájan hozzájárulnak ugyan az egyes elemeknek oly mó(Jon való összeállításához, hogy jelentékeny munka­megtakarítás legyen elérhető és a kapott termékek alkalmasak legyenek különböző dohánygyártmányokká való földolgozásra, azonban ezek a fosztóberendezésnek' csak kisegítő és alárendelt tartozékait képezik. A gépnek váza a megkívánt szilárdság­nak megfelelően van méretezve és a külön­böző működő részek számára tartókkal van fölszerelve. E részeket az (1) főtengelyül, és 2. ábra) és több, vele összekapcsolt mel­léktengely hajtja, amelyek a vezető, fosztó, kiadó és szártisztítóberendezéseket működ­tetik. Az (1) tengelyt valamely alkalmas erőforrás hajtja, pl. az ékelt és laza (2) és (3) tárcsák közvetítésével (4. ábra), amelyek körül a hajtószíj ismert módon fut. Az (1) főtengely harántirányban nyúl át a gépállványon és alkalmas kerékművekkel, amelyeket alább ismertetünk, négy (4, 5, 6, 7) tengellyel áll kapcsolatban (6- ábra), amelyek közül a (4, 5) tengelyek egy szem­közti párt, a (6, 7) tengelyek pedig egy másik párt alkotnak. A (4, 5) tengelypár a (8) fosztótárcsákat, a (6, 7) tengelypár pedig a (9) fosztótái'csákat hordja. Ezen tenge­lyeken továbbá (10) szíjdobok ülnek lazán, amelyeket a (4—7) tengelyekhez párhuza­mos (12) tengelyek által hajtott (11) dobok­kal a (13) szíjak kötnek össze, amely utób­biak viszont az ereiktől megfosztandó levelek szállító szerkezetét alkotják és a leveleket egymásután a fosztótárcsákhoz vezetik. A (8) fosztótárcsákkal egy ide-oda járó szárfogószerkezet áll kapcsolatban, amely a levelek szárait megragadja és az említett tárcsák alkotta nyílásokon áthúzza, minek következtében a sima levélrészek a szárról lenyíratnak vagy lefosztatnak. A (8) fosztó­tárcsák és az említett ide-oda járó szár­fogó együttesen egy berendezést alkotnak, amelynek az «első fosztóberendezés» nevet adhatjuk. A (9) fosztótárcsákkal viszont egy forgó szárfogószerkezet áll kapcsolatban, amely lényegileg ugyanazokat a műveleteket végzi, mint a fönt említett ide-oda járó fogószer­kezet, azzal a különbséggel, bogy míg az először említett ide-oda járó szerkezet meghatározott hosszúságú mozgást kö­£öl a levelek száraival, addig a forgó fogószerkezet határozatlan és változó moz­gást, amely lényegileg a levél szárának és középérének egész hosszán végig megszakí­tás nélkül meg végbe egészen a középér leválasztásának pontjáig. A fémbádogból készült fosztótárcsák a 19—21. ábrákon vannak részletesen föHiitt-

Next

/
Thumbnails
Contents