61550. lajstromszámú szabadalom • Berendezés rostélynélküli generátorokon a hamu eltávolítására

Megjelent 1913. évi október hó 29-én. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61550. szám. Il/c. OSZTÁLY. Berendezés rostélynélköli generátorokon a hamu eltávolítására. HELLER FRITZ IGAZGATÓ KASNIAUBAN. A bejelentés napja 1912 december hó 14-ike. A rostélynélköli generátorok bizonyos fajtájánál a generátornak a h^rau eltávolí­tása közben való elzárása bádogok vagy lemezek által történik, melyek a hamuzsák hornyaiba vagy vájataiba tolatnak és az elgázositóaknát a hamu kivezetése közben elzárják. A hamu eltávolításának ez a módja általában jónak bizonyult, azonban emellett főleg két hátrány adódott. Az utóbbiak egyike abból ered, hogy az elgázosítás tökéletes, úgy hogy a mara­dékok könnyű poralakú hamut képeznek, mely nagy porképződést okoz. Habár ily­fajtáju generátoroknál a hamu eltávolítása minden 24 órában csak egyszer eszköz­lendő, mégis ajánlatos a kezelőszemély­zetre való tekintettel, a porképződést meg­akadályozni. Megkiséreltetett a hamuzsákot egy víz­tányérral ellátni, ami azonban nem mutat­kozott ajánlatosnak, minthogy a víz egy része elgőzölög és ezáltal a gáz minősége, valamint ehnek következtében az egész fo­lyamat gazdaságossága, befolyásoltatik. Az általam végzett kísérletek a hamu folytonos eltávolítását sem mutatták cél­szerűnek, minthogy a hamu lassú eltávolí­tásánál a generátorban való kupolaképződés veszélye nagy mértékben jelentkezik; ez azután lépcsatornák képződésére vezet, ami helyenkénti légfölösleget és hiányos elgá­zosítást, valamint súlyos üzemzavarokat idéz elő. A kupolaképződés- veszélyét az­által kerülhetjük el legjobban, hogy az egész adagot erős rázkódtatásba hozzuk, amint ez épen a hamu eltávolításánál tör­ténik; ezáltal a képződő kupolák már a képződési állapotban szétromboltatnak. A hamu eltávolításának fentemlített mód­jánál továbbá az a hátrány mutatkozott, hogy a tolattyú kihúzásánál — melyekből rendszerint több, általában három alkalmaz­tatik — három munkás szükséges az összes tolattyúk kihúzására, mert máskülönben a tolattyúk csak egymásután lennének kihúz­hatók, ami az adag hirtelen rázkódtatásá­nak hatását befolyásolná. Minthogy azonban 10—12 generátor kezelésére, a salakeltávo­lítástól eltekintve, csak egy munkás szük­séges, ennekfolytán az a követelmény adó­dik, hogy a lemezek kihúzásához is csak egy munkást kellessen alkalmazni, anélkül, hogy az adag tervbe vett egyenletes elhe­lyezkedése megzavartatnék. A találmány értelmében már most azál­tal kerültetnek el a föntemlített hátrányok, hogy oly nyílások alkalmaztatnak, melyek az oszlopokon áthatoló falazott csatornák

Next

/
Thumbnails
Contents