61550. lajstromszámú szabadalom • Berendezés rostélynélküli generátorokon a hamu eltávolítására

által a hamuzsákkal közlekednék. Ezek a nyílások csövekkel vagy csatornákkal van­nak összekötve, melyek az adagolódobogó fölött szabadon nyílnak vagy egy a közel­ben levő kürtővel állnak összeköttetésben. A csövekbe vagy csatornákba tolattyűk yannak beépítve, melyek csak a hamu el­távolítása közben nyittatnak. Ezenkívül a szokásos hamuajtókon kívül a tolattyűk bevezetésére szolgáló hasítékok vannak al­kalmazva, melyek a hamuzsák hornyaival szemben fekszenek és csappanok által el­zárhatók. A hasitékokkal szemben egy az egyik generátortól a másikhoz vihető bak­állvány van elhelyezve, mely lehetővé teszi, hogy egyszerű emeltyűmozgatás által egy­idejűleg több lemez legyen eltávolítható úgy, hogy a kezelést egy munkás vé­gezheti. A rajz a találmány példaképeni kiviteli j alakját az t. ábrán nézetben és a 2. ábrán függélyes metszetben mutatja. A 3. és 4. ábi'a a lemezek kihúzására szol- . gáló bakállvány nézete illetve alaprajza, mig az 5. ábra egy tolattyúlemeznek a kihúzásra szükséges meghosszabításával együttes né­zete. A 6. ábra egy részlet függélyes kereszt- I metszete. j Az (a) keretben vagy ajtólemezben a szokásos (b) hamuajtók vannak elhelyezve, melyeken át a hamu eltávolíttatik. Az ajtók fölött (c) hasítékok vannak alkalmazva, me­lyek (d) csappanok által elzárhatók. Ezeken a basitékokon át az elzáró lemezek vezet­tetnek be, illetve huzatnak ki. A hamu­ajtók között (e) nyílások vannak alkalmazva, melyektől falazott csatornák vezetnek az (m) hamuzsákba (6. ábra). Az (e) nyílások­hoz (n). szellőztetőcsővezetékek vagy csator­nák csatlakoznak, melyek egy kürtővel vannak összekötve, vagy a szabadba . ve­zetnek. Ezen 8zellőztetőcsövekbe vagy csa­tornákba megfelelő módon működtetendő (o) závótolattyúk vannak beépítve, melyek rendszerint zárva tartatnak és csak a hamu eltávolítása közben nyittatnak. Hogy a lemezek egyidejűleg egyetlen munkás által .legyenek visszahúzhatok, a 3. és 4. ábrán föltüntetett hakállványzat alkal­maztatik, mely az egyik generátortól a másikhoz vihető. A bakállványzat megfele­lően ágyazott (f) tengelyből áll, mely a három (gt), (g2), (g3) szegmenst tartja, melyek fólső végén a (kl), (k2), (k3) húzó­láncok vannak megerősítve. A szegmensek egyike egy alkalmas (h) fogantyúval van ellátva. Az (I) tolattyúk vagy lemezek a láncok megerősítésére szintén alkalmas (i) (toldatokkal látandók el. Az (f) tengely csapágyai csavarorsókra illesztetnek, melyek­mindegyik generátor előtt megfelelő távol­ságokban á padlóban vannak megerősítve (3. ábra); a csapágyak a csavarorsókra való fölhelyezés után (a rajzon föl nem tüntetett) csavaranyák vagy más alkalmas oldható eszköz segélyével rögzíttetnek. A berendezés következőképen működik: A tolattyúk vagy lemezek kihúzása előtt az (n) szellőztetőcsöveknek eddig zárt (o) tolattyui nyittatnak, mire a kihúzószerkezet­nek a (h) fóganttyú segélyével való mű­ködtetése által mind a három vagy több tolattyú kihúzatik és pedig azáltal, hogy az (f) tengely segélyével az összes (gl, gl, g3) szegmensek együttesen elforgattatnak. A lefelé mozgó hamu által kiszorított levegő az (n) szellőztetőcsövekbe távozik és a port magával viszi, úgy hogy a por által okozott kellemetlenség teljesen elkerültetik. Emellett a leírt elrendezés használatával a kezelés­hez csak egy munkás szükséges. SZABADALMI IGÉNYEK. * 1. Rostélynélküli generátor betolható leme­zekkel vagy tolattyúkkal, melyek az el­gázosítóaknát a hamu eltávolítása köz­ben a hamuzsáktól elzárják, jellemezve azáltal, hogy az (a) ajtölemezben (e) nyílások vannak alkalmazva, melyek egyrészt falazott csatornák által a gene­rátor hamuzsákjával, másrészt csator­nákkal vagy szellőztetőc8Övekkel állnak összeköttetésben, mimellett egyidejűleg a tolattyúk a (d) zárócsappanókkal el-

Next

/
Thumbnails
Contents