61545. lajstromszámú szabadalom • Tolóablak, különösen vasúti kocsik számára

Megjelent 1913. évi ok tób er hó 87-én. MAGY. jj||n KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61545. szám. V/b. OSZTÁLY. Tolóablak, különösen vasúti kocsik számára. MAGYAR WAGGON ÉS GÉPGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG GYŐRBEN. A bejelentés napja 1913 március hó 3-ika. "Vasúti kocsiknak tolóablakainál az ab­lakszárnyak megemelésének megkönnyíté­sére alkalmazott és az ablakszárnyaknak leeresztésénél megfeszülő ragókat eddig az ablaknyílás fölött, a kocsi oldalfalában kü­lön kiképezett üregekben rendezték el. ; Ezen elrendezés azon hátránnyal volt összekötve, hogy a rugóknak elhelyezé­sére szolgáló tereknek létesítése külön költségeket okozott és hogy a legkedve­zőbb rúgóelrendezés, melynél minden ab­laknál csak egy-egy, az ablaknak középvo­nalában elrendezett rúgó van alkalmazva, sok kocsinál, az ablak fölött rendelkezésre álló kis szerkezeti magasság miatt, egyál­talában, nem volt használható. A jelen találmány az ismert elrendezé­sekkel szemben azáltal) tűnik ki, hogy az ablak fölött elrendezett egyetlen rúgónak elhelyezésére külön, erre a célra szolgáló térnek kiképezése fölösleges, amennyiben a rúgó magában a kocsi födélszerkezetében, nmek kettős héjazata között van elhe­lyezve és az ablakszárnyat a rúgóval ösz­szekötő feszítő sodrony oly vezető csigá­kon van vezetve, melyek a f eszítő sodrony­nak a kocsi falában és annak födelében ve­zetett szakaszai által bezárt szög változá­sainak megf elelően, önműködően állanak be. A mellékelt rajzban ezen tolóablaknak egy foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra előlnézet, melyben ja tolóab­lak és az ennek megemelését megkönnyítő rúgószerkezet van föltüntetve. A 2. ábra metszet az 1. ábrának x—x vo­nala szerint, a 3. ábra részletrajz, melyben az ablakke­ret fölső léce, a 4. ábrának y—y vonala szerint, metszetben van föltüntetve, a 4. ábra részletrajz, melyben az ablakke­ret fölső lécének egy része, hosszmetszet­ben van föltüntetve, az 5. ábra a vezető csigák egyikének ol­dalnézete, a 6. ábra ugyanezen csiga fölülnézete. Az (1) ablakszárny (1. ábra) a zárt hur­kot képező (2) feszítősodronyon van fölfüg­gesztve, mely az ablakszárny keretének fölső lécében kiképezett térben van átve­zetve éi? a,z ablakszárnyat a (3) függesztő­csigák segélyével hordja. Ezen térnek lé­tesítésére az ablakkeretnek fölső (4) lé­cén (3. ábra) laz ezen léc fölső kerülete fö­lött a .kívánt teret szabadon hagyó', U-alakú harántmetszettel biró (5) borítóléc van csavarok 'segélyével fölszerelve, mely-

Next

/
Thumbnails
Contents