61528. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép kifelé fordúlt fejbőrszélekkel bíró cipőknek előállítására

Megjelent 1913. évi október h ó 37 -én. MAGY. KIR. SZABADALMI WM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS •61528. szám. I/b. OSZTÁLY. Eljárás és gép kifelé fordult fej bőr szélekkel biró cipőknek előállítására. UNITED SHOE MACHINERY COMPANY CÉG PATERSONBAN, NEW-YERSEYBEN ÉS BOSTONBAN. A bejelentés napja 1912 december hó 23-ika. Elsőbbsége 1912 február hó 17-ike. A jelen találmány eljárás és gép kifelé | fordult fejbőrszélekkel biró cipőknek előállí­tására. Eddig az ily cipőknek készítésénél a fára foglalást és a fejbőr kifelé fordult szélének az előugró talpnak szélén való megerősíté­sét két munkafolyamatban kellett végezni, míg a találmányt képező eljárás és gép lehetővé teszi, hogy a kifelé fordult fejbőr­szélekkel biró cipőknek készítésénél a fára foglalás és a fejbőrnek megerősítése a tal­pon egyetlen műveletben végeztessék el. A találmányt képező eljárás azáltal tűnik ki, hogy a fejbőrt először abban az irány­ban feszítjük ki, amelyben annak széle ki­felé fordul, azután pedig a megfeszített bőrt a kaptafának oldalfölülete és a talp között létesült beszökelésbe szorítjuk be és a fejbőrt ebben a helyzetében állandóan rögzítjük. A fejbőrnek az előugró talpnak szélén túlérő részét, előnyösen még a fej­bőrnek megfeszített állapotánál, levágjuk vagy marónak használatával távolítjuk el. Az eljárásnak foganatosítására szolgáló gépnél egy fogó van alkalmazva, mely a fejbőrt először abban az irányban húzza meg, amelyben a fejbőrnek széle kiáll, az- • után pedig a cipőnek hossztengelyében moz­gatja, hogy a fejbőrnek meghúzott része az ennek rögzítését végző szerkezet felé moz­gattassák. A fára foglaló fogó egy munka­darabtartóval és egy nyomó talppal műkö­dik együtt, melyek a fejbőrt befogják é« az említett beszökellésbe beszorítják. A fogó­nak oldalirányú elmozdulása célszerűen na­gyobb, mint a munkadarabnak egy-egy el­mozdulása úgy, hogy a fogó a fejbőrt, a munkadarabnak elmozdulása közben, a talp­nak szélén összeráncolni törekszik. A találmányt képező gépnél a munka­darabnak előretolása azonnal megszűnik, ha a fonál elszakad. Ez különösen fontos azért, mert ellenkező esetben a fejbőrnek szélét levágó kés a fejbőrbe bevág és így a fogó, a következő munkalöketnél, a fejbőrt meg nem foghatja. Ebből a célból az előretoló szán a két részből áll, mely részek egy­mással rendszerint össze vannak kötve. Ha azonban a fonál elszakad, a két rész között az összeköttetés önműködően meg­szűnik és így a munkadarabnak előretolása is megszakad. A találmányt képező gépnek egy fogana­tosítási alakja a mellékelt rajzokban van föltüntetve. Az 1. ábra nézet, részben metszet, melyben

Next

/
Thumbnails
Contents