61528. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép kifelé fordúlt fejbőrszélekkel bíró cipőknek előállítására

a 3. ábrában föltüntetett gépnek jobboldala látható. A 2. ábra metszet, melyben a gépnek fölső része, a fogó bajoldalán átmenő síkban metszve, nagyobb léptékben van föltün­tetve. A 3. ábra perspektivikus kép, melyben a gépnek fölső része, élőiről nézve,, van föl­tüntetve. A 4. ábra nézet, melyben a 3. ábrában föl­tüntetett gépnek baloldala látható. Az 5. ábra fölülnézet, melyben az ártartó és ennek hajtó szerkezete, nagyobb léptékben van föltüntetve. A 6. ábra metszet az 5. ábrának 6—6 vo­nala szerint. A gépnek a (2) oszlopra (4) ágyában (1. ábra) van a (6) hajtó tengely ágyazva (4. ábra), melyre a (8) hajtó szíjkerék van föl­ékelve. A fára foglaló fogót a (10) fölső és a (12) alsó pofa képezi (2. ábra); a vízszintes (14) rúdnak végén kiképezett (12) alsó pofának megfogó fölülete a (16) munkadarabtartónak fölső fölületével közös vízszintes síkba esik. A (14) rúdnak mellső végét a (18) hajtó­rúd támasztja alá, mely egyrészt a (14) rúddal, másrészt a (20) előretoló szánnal van csuklósan összekötve. A (20) előretoló szánon van a (100) ár fölszerelve; a szán, a munkadarabnak előretolása czéljából, az árnak a munkadarabra való behatolása után egy lépéssel eltolódik. A (14) rúdnak hátsó vége a (22) emeltyűvel van összekötve, mely a gépágyban megerősített (25) csap körül elforgathatóan van ágyazva. A (14) rudat a (22) emeltyűvel összekötő rész egyetemes csukló módjára van kiképezve és ennek megfelelően két,..egymáshoz derék­szög alatt álló (24, 25) forgási csappal bír. A (22) emeltyű, a fogónak záródása után, a fejbőrt ennek megfeszítése céljából, hossz­irányban mozgatja. A (10) fölső pofa a (30) szögemeltyűn van kiképezve, mely a (14) rúdon van a (32) csap körül elforgathatóan ágyazva. A (10) fölső pofának fogazott megfogó fölülete a (12) alsó pofának ugyan­csak fogazott megfogó fölületével működik együtt; a két pofának megfogó fölületei.a fogónak zárt állapotánál, a (16) munkadarab­tartónak fölső fölületével párhuzamosak és ezen fölületnek, illetve a kaptafa alsó fö­lületének magasságában fekszenek. A (30) szögemeltyűnek másik karja a (38) hajtó­rúddal van összekötve, mely a szögemel­tyűt a (32) csap körül elforgatja és így a (10) fölső pofát, a munkadarabnak megfo­gása céljából, a (12) alsó pofa felé mozgatja. A (38) hajtórúdnak másik vége a (40) emeltyű­vel van összekötve, mely a (14) rúdon föl­erősített forgási csap körül forog. A (40) emeltyű hátsó karjának egy furatában a (42) dugattyú mozog ide-oda, melynek (43) hornyába a (45) csap nyúlik bele úgy, hogy a dugattyú, a (40) emeltyűhöz képest, hossz­irányban el nem tolódhatik, de hossztengelye körül elfordulhat. A (42) dugattyú a (48) hajtórúddal van összekötve, mely az (5.3) rúdnak (52) ágyazó villájába ágyazott (50] vezetődarabnak egy furatán jár át. A víz­szintes (53) rúd a (80) bütyköt körülfogó (56) kereten forgathatóan van ágyazva; a rúdnak hosszirányú elmozdulásait, annak ágyazásában, egy, a rúdnak végén fölhúzott ütközőgyűrű és ezt biztosító sasszeg gátolja meg. A (40) emeltyű és az (50) vezetődarab között az összeköttetés olyan, hogy a fogó­nak záródásánál a pofák engedhetnek, az összeköttetésnek beállításával pedig a pofák­nak viszonylagos helyzete, azoknak nyitott állapotainál és így az az erő is, mellyel a pofák a bőrt megfogják, szabályozható. Ebből a célból a (48) hajtórúd, az (50) ve­zetödarabban, eltolódhatik. A (48) hajtó­rúdnak egy karimája és az (50) vezetődarab között a (48) hajtórudat körülvevő (49) rúgó van befogva és a (48) hajtórúdnak szabad végén a (62) csavaranya van fölcsavarolva, mely az (50) vezetődarabra fekszik. A (10, 12) pofák, a (49) rúgónak hatása következ­tében, engedékenyen záródnak, a (62) csavar­anyának beállításával pedig a (49) rúgónak feszültsége szabályozható. A fogó (10) fölső pofáját az (56) keret mozgatja, mely a (14) rúddal összekötött (22) emeltyűnek mozgatására is szolgál. A (22) emeltyű, a fogópofáinak záródása után, a (25) csapja körül elfordul és a fejbőrt

Next

/
Thumbnails
Contents