61473. lajstromszámú szabadalom • Csavarral hajtott jármű

megjelent 1913. evi október tió 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61473- szám. XX/a/a. OSZTÁLY Csavarra] hajtott jármű. DBEXL MARTIN LELKÉSZ BUENOS AIRESBEN. A bejelentés napja 1913 január hó 16 ika. Elsőbbsége 1912 január hó 17-ike. A jelen találmány tárgya csavarral haj­tott jármű, melynél a csavart hajtó szerke­zet hasonló módon, mint az automobiloknak hajtóműje, akként működik, hogy a csavar a jármű megterhelésének növekedésénél a vonóerőt fokozza, a sebességet pedig a meg­növekedett ellenállásnak megfelelően csök­kenti úgy, hogy a jármű, túlterhelésnél, nem áll meg, hanem önműködően csökkenő sebességgel, de fokozott vonóerővel halad tovább a csavar erejének teljes kihaszná­lása mellett a csavartengely irányában. Az ily túlterhelés gyakran előfordul pl. hajók­nál, midőn ezeknek hirtelen visszafelé kell haladniuk, vagy aránytalanúl méretezett csavarral bírnak vagy pedig zátonyról in­dulnak el, továbbá motoros ekéknél vagy teherautomobiloknál, midőn ezek rossz úta­kon haladnak, ezenkívül emelőműveknél vagy oly röpülőgépeknél, melyek léggöm­bök vagy tartófölületek helyett függélyes csavarral emelendők a magasba. Mindezen esetekben a találmány tárgya, mely a mel­lékelt rajzban egy foganatosítási alakjában van föltüntetve, igen előnyösen alkalmaz­ható. A találmány szerint a szárazföldi, vízi vagy légi járműnek keretébe szerelt (A) csavartengely, mely a (C) csavart és lendítő­kereket hordja, hosszirányban szabadon el­tolható. Ezen tengely végén az (E) korong van megerősítve, melynek homlokoldalán sugaras irányú, rézsútos fölületű fogak van­nak sűrűen elrendezve, míg ezen koronggal átellenben, a jármű keretén, egy hasonlóan fogazott (F) korong van helytállóan meg­erősítve. Az (A) tengely az ennek hossz­irányú mozgásait lehetővé tevő kapcsolás útján a tetszőleges szerkezetű (C) motorral van összekötve, mely az (A) tengelyt hajtja. Amint a mótor az (A) tengelyt forgásba hozza, az utóbbi a (C) csavar forgása köz­ben az összes reászerelt részekkel együtt nemcsak forogni, hanem szabad ágyazása folytán a berajzolt nyíl irányában előre is fog tolódni és pedig addig, amíg az (E) korongnak fogai az (F) korongnak fogaiba nem ütköznek. Ezen pillanatig a csavar az (A) tengely eltolhatósága folytán a járművet nem meneszti előre, hanem az (A) tengely­lyel és az erre szerelt tömegekkel együtt csak önmagában mozog előre, miközben ezen tömegekben a csavarnak akadályta­lanúl kifejlesztett teljes vonóereje előremoz­gató energia alakjában halmozódik föl. Mi­helyt aztán az (E) korongnak fogai az (F) korong fogaihoz ütődnek, az említett, forgó és előrehaladó mozgásban lévő tömegekben

Next

/
Thumbnails
Contents