61367. lajstromszámú szabadalom • Stabilizálóberendezés röpülőgépek számára

Megjelent 1913. évi október lió 11-én. MAGY. KIK. • SZABADALMI JH& HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61867. szám. V/h. OSZTÁLY­Stabilizálóberendezés röpülőgépek számára. VIRLICEK EDWIN HIVATALNOK ODERFURTBAN. A bejelentés napja 1912 májas hó 22-ike. Elsőbbsége 1911 májas hó 23-ika. Röpülőgépek stabilizálására már ismerem tes oly berendezés, amelynél (c) szárnyak végei feszítőszervekkel vannak egymással összekötve, mely szervek a röpülőgépvázra szerelt csigákon vezettetnek, úgy, hogy a változó szélnyomás által mindkét szárny el­lenkező értelemben feszíttetik meg. Hogy mindkét szárny szabad kézzsl is elállítható j legyen, azért a csiga függélyesen eltol­ható. A jelen találmány tárgyát képező stabi­lizálóberendezésnél a két szárnyvégre erő­sített feszítőszervek a röpülőgép testén elrendezett, a röpülés irányára merőlege­sen és vízszintesen csúszó szánnal vannak összekötve, amelyen egy vízszintes ten­gely körül forgatható, kétkarú emeltyű vagy egy dob lehet elrendezve s ennek ke­rületére, 111. végeire a két huzal van rá­erősítve, hogy a kettős emeltyűnek vagy ehhez hasonlónak kézzel való elállításával a szárnyak szögét a magassági kormány­zással egyazon értelemben megváltoztathas­suk. A mellékelt rajznak 1. és 2. ábráján egy ily stabilizálóberendezésnek röpülőgépre szerelt példaképem kiviteli alakja van föl- j tüntetve, még pedig elől- és oldalnézet- I ben, ' 3. ábra a bordáknak a tartórúddal való összekötését mutatja, a 4. és 5. ábrák a szánvezetéknek előlné­zetét és függélyes keresztmetszetét mu­tatják nagyobbított léptékben, a 6. ábra a szárnyak szögének megváltoz­tatására szolgáló berendezést távlati né-I zetben tünteti föl1 . Az 1. és 2. ábrán föl tüntetett monoplán mindkét (1) szárnyfölületét, a gép egész széltében végighúzódó és a vázzal mere­ven összekötött erős (2) rúd mellső éle hordja, amelyre az, egyes bordák, a fölső végükre erősített (4) karikák útján sor­jában vannak elhelyezve. Mindegyik szár­nyak (3) bordái, hátulsó végüktől'50—60 cm.-nyi távolságban az őket egymással ösz­szekötő (5) léchez csukló vagy zsinórzat révén beállhatóan vannak hozzáerősítve, míg az (5) lécek belső végükkel ugyancsak csuklósan vannak a röpülőgépvázhoz erő­sítve. A rajzon a (3) bordák a (2) tartó­rúdon lazán vannak megerősítve, úgy, hogy azok az utóbbin forgathatók, miáltal az (1) szárnyfölületek a hátulsó részüktől a gépnek hátulsó törzsvázához vezető és (6) j rugók közbeiktatása által engedékeny (7) feszítőhuzalok révén normális helyzetben I tartatnak. Az (1) szárnyak hátulsó (5) lé-

Next

/
Thumbnails
Contents