61345. lajstromszámú szabadalom • Vetőkerék vetőgépekre

Megjelent. 1913. évi október hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61345. szára. X/a. OSZTÁLY. Vetőkerék vetőgépekre. KUHN KÁROLY FÖLDMÍVES FEHÉRTEMPLOMBAN. A bejelentés napja 1912 junvus hó 5-ike. Jelen találmány tárgya vetőgépek vető- | kerekére vonatkozik, melynek célja, hogy | az elvetett magvak mennyisége könnyen , legyen szabályozható és a mindenkori szük- j ségnek megfelelően, tetszésszerinti foko- j zatban beállítható. A találmány lényegében oly vetőkerékből áll, melynél az egyes merítőlapátok fenékrészei elállíthatok, azonkívül pedig tetőalakúak, miáltal a föl­emelt magvak a kerék legfölső pontján, a keréktől két oldalra hullanak alá úgy, hogy minden egyes ilyen vetőkerék, két vetőtöl­csér számára szolgáltatja a magokat. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképeni kiviteli alakja. 1. ábra a vetőkeréknek oldalnézetét rész­beni függélyes metszetét, 2. ábra jelen vetőkerékkel fölszerelt vető­gép magtartányának vázlatos függélyes hosszmetszetét kisebb léptékben, 3. ábra vázlatos keresztmetszetet 2. ábra 3—3 vonala szerint, 4. és 5. ábrák részleteket tüntetnek föl. Minden egyes vetőkerék áll két-két (b, b) tárcsából, melyek kerületükön szabályos tá­volságban elrendezett (b') nyúlványokkal van­nak ellátva, melyek közül kettő-kettő, egy­egy közös (d) merítőlapátnak fölvételére szolgál. Két-két egymás mellett fekvő (b') tárcsanyúlvány szabad végéhez, csuklóban elforgathatóan van egy-egy (c) lapátfenék erősítve, melynek a (d) merítőlapátok felé iráuynló része, 4. ábrán látható módon, te­tőszerű alakba megy át. A (d) lapátok alakja a ,(c') forgáspontból leírt körívnek felel meg úgy, hogy a (c) lapátfenekek bármely helyzetükben, szorosan illeszkednek a (d) lapát fölületéhez. Azon célból, hogy az összes (c) lap'átfenekek egyidejűleg kívül­ről legyenek elállíthatok, az egyes (b) tár­csáknak (e) tengelye üreges és benne lazán elforgathatóan végigmenő (f) teDgely foglal helyet, melyre két-két (b, b) tárcsa között, egy-e gy (g) állítótárcsa van ékelve. A (g) állítótárcsa kerületi pontjai, (h) csuklórudak útján kapcsolódnak a (c) lapátfenekekhez úgy, hogy a (g) állítótárcsáknak a (b) lapát­tárcsákhoz képest való elállítása folytán, a (c) lapátfenekek tetszésszerinti mértékben kifelé vagy befelé elállíthatok, miáltal a (d) merítőlapátok működő részének nagysága, tág határok között változtatható. Az egyes (b) tárcsák (e) . üreges forgás­tengelyeikkel, célszerűen egy darabból ké­szülnek és két-két egymással szemközt fekvő, közös lapátkereket alkotó (b, b) tár­csa, központoson elrendezett(j) rudakkal van merev egésszé egyesítve. Az (e) üreges ten-

Next

/
Thumbnails
Contents