61345. lajstromszámú szabadalom • Vetőkerék vetőgépekre

gely, az (m) tartányból kinyúló egyik végén (t) fogaskereket hord, mely a vetőgép futó­kerekéről, bármely ismert módon hajtatik meg. Az (e) tengely másik szabad kinyúló (e') végén, tárcsaszeriien kiszélesedik és (r) központos ívalakú réssel van ellátva, melybe az (f) tengely szabad (f') végén fixen ülő (p) állítókar, (s) rögzítőcsavara nyúlik bele. Mindegyik (b, b) vetőkerék mindkét olda­lán a magvak számára, egy-egy (k) elvezető­cső van elrendezve, mely egy-egy ismert kivitelű magvetőtölcsérhez vezet. Ezen (k) elvezetőcsőnek fölső, a (b, b) magvetőkerék­hez csatlakozó része kiszélesedik és csuk­lósan megerősített (1) zárófödéllel van el­látva. Ezen zárófödélnek 2. ábrán kihuzot­tan föltüntetett nyitott helyzetében, a (c) lapátfenékről aláhulló magvak, belehúllnak j (k) elvezőcsőnek fölső, tölcsérszerüen kiszéle­sedő végébe, miközben a vetőkerekek oldal­falához simuló (1) födök, vezetékül is szol­gálnak. Az (1)' zárófedőknek a 2. ábrán vonalkázva föltüntetett záróhelyzetébe pedig a fölemelt magvak ismét visszahulíanak az (m) alsó magtartányba. Az (1) zárófödő az (e) tengely számára, tojásdadalakú (!') kivá­gással van ellátva. A vetőkerekeket fölvevő alsó (m) magtartány fölött van a tulajdon­képeni (n) magtartány, melynek az alsó (m) magtartányba torkoló nyílásában, (o) keverő­lapát van elrendezve, mely a magvaknak egyenletes behullását biztosítja. Ezen (o) keverőlapát hajtását szintén a vetőgép futó­kerekéről nyeri. A készülék működése és használati módja az eddigiek alapján világos^ a gép vonta­tása közben a vetőkerekek az 1. és 3. ábrán jelzett nyíl irányában forgásba jönnek és (d) emelőlapátjaikkal, a (c) lapátfenekek ál­lásától függő magmennyiséget emelnek föl, melyek az egyes (d) emelőlapátok legfölső helyzetében iáhullanak a (c) tetőalakú la­pátfenékre és annék két oldalán leperegve a (k) elvezetőcsövekbe, onnan pedig a vető­tölcsérekbe jutnak. Ha pedig az (1) záró­fedőket záróhelyzetükbe hozzuk, úgy a fölemelt magvak ismét visszahullanak az (m) magtartányban. Az elvetett magvak mennyiségének szabályozására, az (s) csa­vart meglazítjuk és a (p) kart az (e') tárcsá­hoz képest elállítjuk, miáltal a (c) lapát­fenekek a kivánt mértékben, ki- vagy be­felé mozognak. Jelen találmány az ismertetett kiviteltől számos eltéréssel is készíthető anélkül, hogy ezáltal lényegében változást szenvedne. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Vetőkerék vetőgépekre, a vetőkerék ke­rnletéből kinyúló, oldalirányban nem határolt mer tőlapátokkal, jellemezve az­által, hogy a merítőlapát szabad végé­től a szomszédos merítőlapát munkafölü­letóig, a merítőlapát szabad végéhez csuklósan megerősített, tetőalakú (c) la­pátfenék nyúlik azon célból, hogy a lapátfenekek különböző állása szerint, a (e) merítőlapát munkafelületének nagy­sága más és más legyen, hogy továbbá a merítölapátok legfölső helyzetében a fölemelt magvak, a tetőalakú lapátfenék folytán, a vetőkerék két oldalán elren­dezett elvezetőcsatornákban hulljanak. 2. Az 1. alatt igényelt vetőkerék kiviteli alakja, mely két egymással mereven összekötött (b, b) tárcsából áll jellemezve azáltal hogy a vetőkereket alkotó (b, b) tárcsák köiött, (g) állító tárcsa van for­gathatóan elrendezve, mely csuklós ru­dak utján kapcsolódik a (c) lapátfeneke­kel, azon célból, hogy ezen állítótárcsák­nak vetőkerekekhez való viszonylagos elforgatása által, az összes lapátfenekek egyidejűleg el legyenek forgathatók. 3. Az 1—2. alatt igényelt vetőkerék kivi­teli alakja jellemezve azáltal, hogy az egyes vetőkerekek üreges forgástengel­lyel vannak ellátva, melyben a (g) állító­tárcsákat fölvevő (f) állítótengely van forgathatóan elrendezve, jellemezve to­vábbá azáltal, hogy az (e) üreges ten­gely egyik szabad végén, (r) központos ívalakú réssel ellátott (e') tárcsát hord, melynek résével az (f) tengely szabad végén elrendezett (p) kar, (s) rögzítócsa­varja működik együtt azon célból, hogy a (c) lapátfenekeket kívülről el lehes­sen állítani.

Next

/
Thumbnails
Contents