61256. lajstromszámú szabadalom • Fűtőkészülék

1 Megjelent 1913. évi szeptember hó 29-én. ftxAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 61256. szám. II/h. OSZTÁLY­Fűtőkészülék. GEBR. MUSSELMANN CÉG SCHWAIGERNBEN. A bejelentés napja 1912 október hó 16-ika. A találmány tárgya új fűtőkészülék, mely főként fürdővíz melegítésére használható, amelynek égőit és tüzelőanyagot szolgál­tató berendezését azonban szobakályháknál stb. is igen előnyösen lehet alkalmazni. A fürdővíz melegítésére bonyolult beren­dezések szükségesek. így pl. erre a célra mindenütt külön fürdőkályhát szoktak hasz­nálni, amelynek azonban nemcsak az a hát­ránya van, hogy kezelése körülményes, ha­nem azonkívül fölállításához jelentékeny tér is szükséges, ami nem mindenütt áll rendelkezésünkre. Már most olyan helyeken, ahol kályha nincs, de fürdőkádunk van, nem vagyunk képesek gyorsan elegendő mennyiségű meleg vizet előállítani, A talál­mány tárgyát éppen egy olyan berendezés képezi, melynek segélyével bárhol, a leg­rövidebb idő alatt, meleg vizet tudunk elő­állítani s amelynek azonkívül az az előnye is meg van, hogy kényelmesen szállítható egyik helyről a másikra. Az új készülék az úgynevezett úszóme­legítők csoportjába tartozik és szesszel, vagy más elgázosítható tüzelőanyaggal vagy pedig közvetlenül gázzal fűthető. Az új fűtőkészüléknél alkalmazott égő pl. több párhuzamos csőből áll, melyek a tüzelő­anyagot tartalmazó készlettartánnyal olyan vezetőcsövekkel vannak összekötve, ame­lyek a tartánytól eleinte fölfelé haladnak, hogy a folyékony tüzelőanyag ne juthas­son az égőhöz. A vezeték egy részét, me­lyet külön tartány gyanánt képezhetünk ki, a tüzelőanyag elgázosítása céljából közben melegítjük. A vezeték egy csappal stb. zárható el úgy, hogy csak annyi tüzelő­anyag ömlik a melegített vezetékrészbe, amennyi " légnemű halmazállapotba me­het át. Az égő egyes csövei üreges falak között feküsznek, melyek minden oldalról a vízzel érintkeznek úgy, hogy ezáltal egyfelől nagy fűtőfölületet kapunk, másfelől pedig az égőt minden nehézség nélkül ki lehet emelni. Ugyanezen égőberendezést kályhákhoz is előnyösen alkalmazhatjuk, csakhogy akkor annak célszerűen csavarvonal alakot adunk. Az égőt továbbá egy víztől elzárt külön térben is el lehet rendezni, amely fölött víz­től átjárt üreges csatornák feküsznek. Ezen berendezés alkalmazása különösen akkor előnyös, ha melegítésre gázt használunk, de itt is lehetne tüzelőanyag gyanánt szeszt, vagy más hasonlót használni, éppen úgy, mint megfordítva az előbbi kiviteli alaknál gázt. A találmány tárgyának egy pár kiviteli

Next

/
Thumbnails
Contents