61223. lajstromszámú szabadalom • Légkiszívós szivornyás beömlésű turbináknál

Megjelent 1913. évi sí, >ptember hó 29-én. MAGY, SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61223. szám. V/d/S. OSZTÁLY. Légkiszivás szivornyás beömlésű turbináknál. J. M. VOITH GÉPGYÁRI CÉG BRENZ/M HEIDENHEIMBEN. A bejelentés napja 1912 junius hó 17-ike. Elsőbbsége 1911 december hó 12-ike. Szivornyás beömlésű turbináknál a tur­bina üzembe helyezése céljából a vizet föl kell szivattyúzni és a szivornya csúcsában üzem közben mindig újból összegyűlő leve­gőt folytonosan ki kell szívatni, mert kü­lönben ezen levegő a turbina hatásfokát jelentékenyen csökkentené ós végül a szi­vornya működését egészen megakadályozná. Az ismert ilyféle elrendezéseknél a szivor­nyás beömlési csatornából a levegőt vagy­légszivattyúk által vagy a turbina szívó­csövében a turbina vizének átömlése által keletkezett szívó hatás által vezetik el Légszivattyúk gyanánt a turbinatongelyről vagy külön erőforrás által hajtott kiszo­rító légszivattyúkat vagy vízsugár-szivattyú­kat is alkalmaznak, mely utóbbiakat több nyire a turbinatelep esése működteti. Mind. kétféle légszivattyú tehát energiamennyi­séget igényel, mely a vízierő kihasználá­sára kárba vész. Ha azonban a levegőt a szivornya csúcsának a turbina szívócsövé­vével való összekötése által távolítják is el, ezen kiszívás a turbina hatásfokát káro­san befolyásolja és pedig azáltal, hogy a szívócsőbe folytonosan levegő jut és esés­csökkenést okoz. A találmány célja ezen energiavesz­e ség kiküszöbölése és a turbina hatásfoká­nak növelése, ami azáltal lehetséges, hogy a turbina vezető- és futókereke között lévő résen át különben hihasználatlanul lefolyó vizet arra használjuk föl, hogy a turbina födele által bezárt térben csökkentett nyo­mást létesítünk, mely a vizet a szivornyás beömlési csatorna csúcsába fölszívja és az itt összegyűlt levegőt kiszívja. Mellékelt rajz a találmány tárgyának fo­ganatosítási alakját ábrázolja és pedig szi­vornyás beömlésű turbina függőleges hossz­metszetén. A vízszintes (w) tengellyel ellátott turbina az (o) fölsővízcsatorna és az (u) alsóvízcsatorna közé van beépítve és föl­felé a (h) szivornyás beömlési csatorna ál­tal van körülzárva. A (t) turbina födele ál­tal bezárt (d) tér, melyet a szívócsőtől a futókerék feneke és agya választanak el, az alsó vízcsatornával az (a) ejtőcső által van összekötve úgy, hogy az üzem közben az (s) résen át a (d) födéltérbe hatoló víz az (a) csövön át említésre méltó ellenállás nélkül az alsó vízcsatornába folyhat, mi­által a (d) térben csökkentett nyomás ke­letkezik. Az (rl) cső útján a (e) födéltér a (h) szivornya csúcsával közlekedik. Ezen elrendezés folytán a (b) szivornya csúcsában ugyanazon nyomás áll fön, mint a (d) fö-

Next

/
Thumbnails
Contents