61055. lajstromszámú szabadalom • Hámkötél

Megjelent 1913. évi szeptember hó 13-án. MAGY. ggg* KIR. SZABADALMI KH HIVATAL SZABADALMILEIRAS 61055. szám. XIV/d. OSZTÁLY. Hámkötél. HEKMANN & MÜHLSCHLEGEL CÉG MEMMINGENBEN. A bejelentés napja 1912 október hó 28-ika. Jelen találmány tárgya hámkötél lovak és márhák részére, melynél a láncok, hu­rokbélések és gyűrűk egy különleges fém­hüvely által vannak a kötél végén meg­erősítve. A kötél esetleg' drótbetéttel bír­hat; drótbetét alkalmazása esetén a drót először kenderrel vagy hasonlóval van kö­rülfonva és azután több körülfont drót ismert módon egy vastagabb kötéllé van összesodorva. Ez a kötél azzal az előnnyel bír az egyszerű kenderkötelekkel szemben, hogy kisebb átmérő mellett húzásszilárd­sága, ellenállóképessége és tartóssága na­gyobb. A találmány értelmében továbbá két kötélnek, kettős gyűrűk sajátságos el­rendezése mellett, egy változtatható hosz­szúságú húzóelemmé való összekötése ál­tal egy beállítható kötelet létesítünk, mely nagyobb alkalmazási lehetőséggel bír, mint az ismert húzóeszközök. Végül még a kö­tél és lánc és a hozzátartozó gyűrűk egyesítése által oly hámkötél képeztetik, mely minden járműnél alkalmazható, mert tetszés szerint meghosszabbítható vagy megrövidíthető. A csatolt rajzon a találmány tárgyának különböző kiviteli példái vannak föltün­tetve. Az 1. ábra egy beállítható hámkötél oldal­nézete és a 2. ábra fölülnézete, a 3. ábra egy egyszerű hámkötél oldalné­zete; a 4 ábra e kötélnek egy lánccal való Ósz­szekötését oldalnézetben mutatja; az 5. ábra egy részlet és a 6., 7. és 8. ábra a kötélvégek össziekö­tésére szolgáló fémhüvelyt tünteti föl. A hámkötél, például a 3. ábrabeli, egy (a) kenderkötélből áll, melynek végei egy­egy (b) hurokbélés köré vannak hurkolva és egy, az alábbiakban leírt fémhüvely se­gélyével vannak összesajtolva. Emellett a (b) hurokbélés egy külön (c) gyűrű fölvé­telére szolgálhat. Ha a kötél drótbetétbel van ellátva, akkor előállítása oly módon történik, hogy egy (d) drótot (5. ábra) elő­ször kenderrel körülfonunk és azután több ily drótot egy (a) kötéllé összesodrunk. A Kötélvégek a hurokbéléssel és a gyűrűk­kel szintén a fémhüvely segélyével köttet­nek össze. A fémhüvely, mint azt a 6—8. ábrák mutatják, két hasonló alakú és nagyságú (e) részbőli áll, melyek a 6. ábrán kiterített állapotban láthatók. Ezek az(e) részek f élköralakúan meghajlíttatnak és oly

Next

/
Thumbnails
Contents