61055. lajstromszámú szabadalom • Hámkötél

módon fektettetnek egymásra, hogy az egyik rész (f).fülei a másik rész (e) tol­datát átfogják, mire teljesen összenyomat­nak, mimellett az (f) fülek vgei a kötél belsejébe hatolnak, mint ezt a 8. ábra mu­tatja. Jobb megerősítés céljára még egy (g) nyelvet verünk be, mely a hüvelynek a* kötélén való elcsúszását vagy eltolását meg akadályozza. Mint említettük, a hüvely a kötél meghaj lított végét körülzárj a és szo­rosan összetartja, mint ez az 1—4. ábrá­ken látható. A drótbetéttel ellátott hámkötél nagyobb szilárdsággal bír, mint egy époly vastag ken­derkötél és hosszabb használat után sem nyú-Kkmeg jelentékenyen, úgy, hogy egy ily kö­tél csaknem elpusztíthatatlan. Két (a) kötél­nek az 1. és 2. ábrán látható módon való egyesítése által egy hosszában beállítható kötelet képezünk, amennyiben mindegyik kötél egyik végét egy (h) kettősgíyűrűvel látjuk el, melyen mindegyik kötél át van húzva, mint ez a rajzon látható. A két kö­tél meglazítása és hosszának változtatása, valamint, újbóli feszesre húzása által az egyesített kötél összhossza tetszés szerint válteztatható, ami említésre méltó előnyt jelent. Minthogy az eddig szokásos köte­lek drótbetétek nélkül állíttattak előmen­nek folytán azok az időjárás behatásának erősen ki voltak téve, miért is száraz me­leg időjárás mellett gyakran kellett azo­kat megrövidíteni és nedves időjárás eset­tén meghosszabbítani. Ez a munka igen időtrabió, mert a fáradságosan egymásba font és körül kötött kötélvégeket minden­kor fölbontani és hasonló módon újból ösz­szekötni kellett. A jelen találmány tárgyá­nál ez elmarad, mert a meghosszabbítás vagy megrövidítés az 1. és 2. ábra sze­unt igen gyorsan végezhető. A 4. ábrán rajzolt, egy lánccal összekö-1 tött hámkötélnél a kötélvégek összekötése, j valamint a hurokbélések és a gyűrűk meg­erősítése szintén a fönt Mrt fémhüvellyel történik. Az (a) kötél egyik vége az (i) gyűrűvel van ellátva, melybe (k) láncsze­mek vannak beakasztva. Az utóbbiak bizo­nyos távolságokban (1) gyűrűket tartanak, melyek, által a kötél minden további nél­kül megrövidíthető vagy meghosszabbít­ható, ha a kötetet e gyűrűkön átfűzzük. A háinkötelet a fönt 'említett kivitelnél nem kell fölnyitni. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Hámkötél, jellemezve azáltal, hogy a (b) hurokbélések fölvételére szolgáló végek » egy fémhüvellyel vannak összekötve, mely két, (f) fülekkel biró (e) részből áll, mely (f) fülek összenyomatnak és a kötél belsejébe hatolnak, mimellett egy (g) nyelv a hüvely eltolását megakadá­lyozza és további megerősítőeszközt ké­pez. 2. Az 1. igénypont szerinti hámkötél kivi­teli alakja, jellemezve azáltal, hogy két (a) kötél egy beállítható hámkötéllé van egyesítve, amennyiben mindkét kötél egyik vége egy-egy (h) kettősgyűrűvel van ellátva, melyen a másik kötél át van fűzve úgy, hogy a hámkötél tetszés szerint meghosszabbítható vagy megrö­vidíthető. 4. Az 1—3. igénypontok szerinti hámkötél kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy körülfont (d) drótokból áll, melyek tet­szés szerinti vastag kötéllé vannak ösz­;7,esodorva. (I rajzlap melléklettel.) PALLA3 RÉSZVÉNY IÁASASÁG NYOMDÁJA BUOAPEfcTtf*

Next

/
Thumbnails
Contents