60898. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bevonattal vagy más üvegrátéttel ellátott üvegtárgyak előállítására

Megjelent 1918. évi augusztus hó 30-án. MAGY. gégt KIR. SZABADALMI jBm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60898. szám. XVII/e. OSZTÁLY. % Eljárás bevonattal vagy más üvegrátéttel ellátott üvegtárgyak előállítására. JÁHDE ERNST GYÁROS SCHÖNBORN N. L-BEN. A bejelentéti napja 1912 március hó 1-je. Jelen találmány tárgya eljárás oly üveg­tárgyak előállítására, melyek tetszőleges alakú üvegbevonatokkal vagy üvegrátétek­kel vannak ellátva oly módon, hogy a be­vonatdarabok között az alapüvegréteg lát­ható legyen. Ily üvegtárgyak előállítását már oly módon eszközölték, hogy magot tartalmazó és megfelelő mélyedésekkel el­látott formába a bevonatrészek képzésére való üvegmasszát besajtolták és azonnal a mag eltávolítása után ennek helyébe pipa segítségével a tulajdonképeni üvegtárgy képzésére való üvegadagot vagy bugát helyez­ték, melyet a forma mélyedéseiben lévő, alátámasztott, még meleg bevonatrészekkel egyszerű fölfúvás vagy rászorítás által le­het egyesíteni. Ezután a bevonatdarabok­kal ellátott üvegadagot a formából kivették és fúvás által elkészítették. Ezen eljárás hátránya, hogy segítségével egyrészt csak összefüggő bevonatminta állítható elő, más­részt pedig a bevonatrészeknek jelentékeny vastagoknak kell lenniök, mert különben az üvegmassza túlságos gyorsan hűlne le úgy, hogy a bevonatforma minden részébe nem tudna behatolni és a képezett bevonattest nem tudna külön melegítés nélkül a bugá­val mégis egyesülni. Jelen találmány szerint ezen hátrányokat azáltal küszöböljük ki, hogy a bevonatdara­bokat előzőleg készítjük el, azután hidegen (a következőkben «hevítő»-nek nevezett) köpenybe helyezzük, mely a később foga­natosítandó hevítés közben helyzetük és alakjuk rögzítésére szolgál. A köpenyben elhelyezett bevonatdarabokat ezután meg­lágyulásig melegítjük, mire a hevítőbe is­mert módon üvegadagot viszünk be, mely­nek a bevonatdarabokkal való egyesítése szintén ismert módon történik. A hevítőt tűzálló anyagból, pl. vasból való, tetszőlegesen fűthető üreges test vagy köpeny képezi, mely a bevonatdarabok be­fogadása céljából falaiban megfelelő mé­lyedésekkel és kiemelkedésekkel van ellátva. Ezen mélyedések és kiemelkedések esetleg a köpenyben elhelyezendő külön beté­tekben vagy magokban is lehetnek alkal­mazva. A bevonatdarabok csíkok, gyűrűk, pontok, csillagok vagy más ábrák -alakjában ké­szíthetők; ezeknek megfelelően kell a he­vítőt berendezni. A bevonatdarabokhoz kü­lönböző színű üvegek is használhatók. A hevítő tetszqleges módon, pl. gázlángok vagy más hőforrás által melegíthető és pe­dig úgy, hogy az egész hevítőt, valamint egyes részeit külön is lehessen melegíteni.

Next

/
Thumbnails
Contents