60890. lajstromszámú szabadalom • Kőcsiszoló és fényesítőgép lengő karokban ágyazott forgó csiszolófejjel

Megjelent 1913. évi augusztus hó 37-én. MAG\. gg*, KIR. SZABADALMI jHff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60890. szám. XII/f. OSZTÁLY­Kó'csiszoló- és fónyesítőgép lengő karokban ágyazott forgó csiszolófejjel. BÖHRINGER GEORG GYÁROS LINDENFELS/M ODENWALDBAN. A bejelentés napja 1912 augusztus hó 19-ike. Ezen találmány tárgya kőcsiszoló és j fényesítőgép lengő karokban ágyazott, forgó csiszoló fejjel, mely a munka­darab fölött mechanikai úton mozgattatik és egyidejűleg a munkadarabra rugalmasan rászorítfcatik. A gép a legkülönfélébb fara­gott kövek, pl. márvány, szienit, gránit stb. csiszolására és fényesítésére való. A gép tökéletesen önműködő és föltétlenül egyen­letes munkát szolgáltat. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak foganatosítási alakja példaképen van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a gép elülnézete, a 2. ábrán oldalnézete, a 3. ábrán a csiszolófej orsóágyának hossz­metszete, a 4. ábrán a csiszolófej mozgásának grafi­kai képe. Az (a) lengő kar ismert módon a függő­leges (b) tengelyen van forgathatóan ágyazva. Az (a) lengőkarral a (c) hosszab­bítókar van csuklósan összekötve, melynek mellső vége a kicserélhető (e) csiszolófej (d) tengelyének csapágya gyanánt van ki­képezve. A csiszolófejet rendes módon szí­jak hajtják. A csiszolófej tengelye hossz­irányban eltolható úgy, hogy a csiszolófejet emelni vagy sűiyeszteni és a munkadarabra szorítani lehet. Ez az (f) kézi kerék segítsé­gével történik, mely a csiszolófejnek fölül orsó* gyanánt kiképezett tengelyére van rá­illesztve és a csapágyfejre támaszkodik. Hogy a csiszolófejnek a munkadarabra való engedékeny, kiegyenlítő nyomása legyen elérhető, még a (g) rúgó van közbeiktatva és a csiszolófej, hogy mozgási szabadságot kapjon, tengelyével univerzális csukló vagy efféle által van összekötve. A 3. ábra csiszolófej tengelyének ágyazását hosszmetszetben mutatja. A (c) mellsőkar csapágyfejében a (h) persely vagy üreges ten­gely van ágyazva, mely szíj koronggal vagy más közlőműelemmel van ellátva. Ezen szíjkorong és a (h) perselynek vagy üreges tengelynek szilárd megvastagítása a csap­ágyfejet közbe fogják és ezáltal ennek el­tolhatatlan ágyazását biztosítják. A (h) per­selyen vagy üreges tengelyen a csiszolófej tulajdonképeni (d) tengelye van átvezetve, mely a perselyben hosszirányban eltolható és vele együtt forog. Ezen célból a persely falába az (i) rúgóék van beillesztve és a csiszolófej tengelyébe megfelelő (k) ékpálya van bemarva, melybe az ék behatol. Az elrendezés természetesen meg is lehet fordítva, vagyis az ék lehet a tengelybe illesztve és az ékpálya lehet a (h) perselyben vagy üreges tengelyben al­kalmazva.

Next

/
Thumbnails
Contents