60791. lajstromszámú szabadalom • Berendezés mezőgazdasági gépek dolgozó részeinek önműködő be- és kikapcsolásra

Megjelent 1913. évi augusztus hó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60791. szám. X/a. OSZTÁLY. Berendezés mezőgazdasági gépek dolgozó részeinek önműködő be- és kikapcsolására. BALLU TONY MÉRNÖK PÁRISBAN. A bejelentés napja 1912 február hó 28-ika. Elsőbbsége 1911 február hó 28-ika. A mezőgazdasági gépeknél tudvalevőleg a működő részek a járókerekek tengelyéről hozatnak mozgásba és pedig rendszerint egy karomkapcsoló útján, amelynek elmoz­dítása által a gép részei tetszés szerint mű­ködésbe hozhatók. A kapcsolószerkezet moz­gékony részének a kikapcsolás irányában való elmozdítása rendszerint egy fogantyú, emelőkar, vagy pedál segélyével történik, amelyet a gép vezetője hoz működésbe, míg ellenkezőleg a bekapcsolásra egy rúgó szol­gál, amely a kapcsolószerkezet két felét állandóan kapcsolatban törekszik tartani egymással, hogy a járókerekek tengelye a gép működő részeit magával vigye. Ez a berendezés, amely a működés meg­szüntetését csak a bekapcsoló rúgó össze­nyomása és a kezelőfogantyú vagy emelő­kar rögzítésé esetén teszi lehetővé, a ke­zelő-Személyzetre nézve igen veszélyes lehet, amennyiben gyakran megtörténik, hogy a vezető leszáll a gépről és előzetes kikap­csolás nélkül, valamely műveletet végez azon, pl. a kaszapengéket tisztogatja, amikor is a ló vagy mótor megindulása könnyen balesetet okozhat. Minthogy továbbá a gép kikapcsolt hely­zetében a megfeszült rúgó állandóan be­kapcsolásra törekszik és a kezelő eszközre húzást gyakorol, elegendő a gépnek valami­hez való ütődése vagy zökkenése, hogy a kezelőfogantyú vagy emelőkar fölszabadul­jon és a bekapcsolás megtörténjék, még ha a vezető előzetesen a kellő elővigyázattal élt is. A jelen találmány tárgya már most mező­gazdasági gépek bekapcsolására szolgáló oly berendezés, amelynél a kapcsolást léte­sítő rúgó az általános szokással ellentétben a kapcsolószerkezet két felét állandóan szét­kapcsolni törekszik egymástól úgy, hogy a bekapcsolás ezen rúgó összenyomása által történik, amikor is a két kapcsolókaron érintkezésbe jön egymással. A rúgó össze­nyomását bármely alkalmas vezérelt vagy önműködően mozgásba jövő közlőművel esz­közölhetjük. Azon esetben, ha a kapcsolószerkezet közlőművének elmozdulása önműködően tör­ténik, pl. e célra a gép vezetőjének súlya használtatik föl, könnyen belátható, hogy a gép mechanizmusának önműködő be- és ki­kapcsoló szerkezete minden tekintetben a kellő biztonságot nyújtja, mert épen azok az okok, amelyek eddig a közlőszerkezet működésbe jövetelét vonták maguk után (pl. a vezető leszállása, leesése stb. vagy pedig az ellenőrző vagy közlőelemek törése)

Next

/
Thumbnails
Contents