60708. lajstromszámú szabadalom • Fényszórók védőberendezése

Megjelent 1913. évi augusztus hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6070Ö. szám. VU/h. OSZTÁLY. Fényszórók védőberendezése. MAGYAR S1EMENS-SCHUCKERT-MŰVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPESTEN. Pótszabadalom az 52672. száma törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1912 március hó 30-ika. A törzsszabadalom tárgya olyan elren­dezésű védő anyagra, más szóval olyan védőberendezésre vonatkozik, amely a fény­szórók tükrét a lefelé való vetítéskor védi a, fölszálló forró gázoktól. Újabban fölmerült a fényszórók ily védelmének szüksége a fölfelé irányított vetítéskor is, légi jármű­vek megvilágításakor, mintegy 90°-os ele­vációnál; ekkor ugyanis védeni kell egy­részt a tükröt a letöredező, izzó szénré­szecskéktől, másrészt pedig a záró üveg lemezeit a fölszálló forró gázoktól. Tettek ugyan már kísérletet a fényszóró lám­pája szenének javítására is, hogy ne töredezzék, csakhogy a szén töredezése inkább a készülékek helytelen kiszolgálá­sának és hanyag karbantartásának, főkép a szén megnedvesedésének a következmé­nye úgy, hogy az említett kísérletek nem jártak eredménnyel. A jelen találmány a törzsszabadalom tár­gyának olyan javításában áll, amely szerint átlátszó, illetőleg fényátbocsátó anyagból, pl. hőálló üvegből való védőlapokat rende­zünk el a kellő helyzetben úgy, hogy nagy elevációk esetében ezek hárítsák el izzó szónrészecskéknek a vetítő tükörre való hullását, tehát a tükör megsérülését. Ilyen pl. hőálló üvegből való védőlapoknak a kellő helyzetben való elrendezéséve], to­vábbá a záróüveget is hathatósan védhetjük a fényív hőjétől. A csatolt rajz 1. ábrája a találmány tár­gyának kiviteli alakját ábrázolja; a rajzon az (a) betűjel a körülbelül 60°-nyi eleváció­nak megfelelő helyzetben ábrázolt fény­szórót, (b) a fényszóró záró üvegét, (c) a tükröt jelenti, (d, d) az elektródákat, végül (e, e) a szegmensszerűen kiképzett és szi­lárdan ágyazott védőlapokat jelentik. A védőlapok szilárd megerősítése helyett ágyazhatjuk e lapokat a tőlük eredő csekély fényveszteségre való tekintettel, a tükör, illetőleg a záró üveg elé mozgathatóan is, amidőn az ilyen lapot a fényszórónak kis hajlásszögre való beállításakor, amikor szó­val nincs szükség reá, az aktiv fénysuga­rak útjából kézzel elforgatjuk. Gondoskod­hatunk különben oly eszközökről is, amelyek a védőlapok elforgatását önműködően vég­zik; ily önműködő beállításra, pl. súlyok­nak és emelőkaroknak oly rendszere szol­gálhat, amelynek egyensúlyi állapota a fény­szórótoknak bizonyos elforgatáskor meg­bomlik s ekképen elmozdulván, önműködően a kellő helyzetbe állítja be a védőlapokat.

Next

/
Thumbnails
Contents