60605. lajstromszámú szabadalom • Átállítható görbített keréktengellyel bíró löveg

Megjelent 1913. évi augusztus lió 5-én. MAGY. SZABADALMI KI II. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60605. szám. XlX/b. OSZTÁLY­Átállítható görbített keréktengellyel biró löveg. FRIED. KRUPP AKTIENGESELLSCHAFT CÉG ESSENBEN. A bejelentés napja 1912 május hó 3-ika. Elsőbbsége 1911 junius hó 3-ika. Találmányunk oly lövegekre vonatkozik, melyek tüzelőmagasságuk változtathatása céljából, átállítható görbített keréktengellyel bírnak. Találmányunk szerint az. ilyfajta lövegek a keréktengely átállításakor magá­tól beálló olyan berendezéssel vannak el­látva, mely a lövegcső emelkedő mozgását (lejtősségét) minden tüzelőmagasságnál oly­kép határolja, hogy a lövegcsőnek nem ad­ható oly emelkedés, amelynél a lövegcső a visszafutásnál a földbe ütközhetnék. A csatolt rajzon az 1. ábra a találmány tárgyának példaképen vett foganatosítási alakja részben metszett oldalnézetben, a löveg legalacsonyabb tüzelő­magasságánál és kevéssé emelt lövegcső­vel, a 2. ábra az 1. ábra egy részét nagyobb léptékben, a 3. ábra az 1. ábra fölülnézetét, néhány rész elhagyásával, a 4. ábra az 1. ábra előlnézetét, de a lö­vegcső vízszintes helyzeténél, az 5. ábra a löveget közepes tüzelőmagas­ságnál és a lövegcső közepes emelkedésé­nél, végre a 6. ábra a löveget a legnagyobb tüzelő­magasságnál és a lövegcső legnagyobb emel­kedésénél tünteti föl. Az (A) lövegcső a (rajzban föl nem tün­tetett) fékező- és előretolóberendezéseket magában foglaló és vízszintes (bl) csőcsapok segítségével a (D) lövegtalptestben ágyazott (B) csúszópályatartón van vezetve. A (B csúszópályatartó és a (D) lövegtalpteSt kö­zött egy fogazott íves magasságbeállító­szerkezet van elrendezve, melynek fogazott íve (C)-vel és hajtó kézikereke (P)-vel van jelölve. A magasságbeállítószerkezetet az áttekinthetőség kedvéért a 2., 5. és 6. ábrá­kon elhagytuk. Az (E) lövegtalpkerekek tengelye meg van görbítve és a lefelé görbített (G) ten­gelycsapokból és a középső a (D) lövegtalp­testben forgathatóan ágyazott (G) részből áll. A (G) tengelycsapok legörbített (g2) karjai félköralakú tárcsákká vannak kiszéle­sítve és öt-öt (g3, g4, g5, g6, g7) furattal bírnak (1., 2., 5. és 6. ábrák). Ezen furatok mindegyike a keréktengely megfelelő be­állítása által, a (D) lövegtaltptest szomszé­dos falaiban alkalmazott egy-egy furattal födőhelyzetbe hozható úgy, hogy egy-egy (H) kulcscsapnak (1., 2., 4—6. ábrák) a (g3, g7) furatok valamelyikébe és a lövegtalp­falak furatába való bevezetése által a kerék­tengely a lövegtalptesttel szemben öt kü­lönböző helyzetben rögzíthető. Ennélfogva

Next

/
Thumbnails
Contents