60332. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék tömény keményítő-szirup és eukoroldarok előállítására

Megjelent 1913. évi julius hó 135-én. ^ MAGY. gg*. KIR. SZABADALMI jBa HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60832. szám. iV/d. OSZTÁLY. Eljárás és készülék tömény keményítőszirup- és cukoroldatok előállítására. WULKAN HEINRICH VEGYÉSZMÉRNÖK WIENBEN. A bejelentés napja 1912 október hó 4-ike. Elsőbbsége 1912 március hó 27-ike. A keményítőszirupnak, illetőleg kemé­nyitőcukornak kénsav segélyével a kemé­nyítőből közvetlen inverzió útján való elő­állításánál a töményített oldat legfeljebb 25—27% száraz alkatrészt tartalmaz és a vizet töményítés céljából vákuumkészülé­kekben kell az oldatból elpárologtatni. Ezen körülménynek az oka abban rejlik, hogy a keményítő elpépesítése meghatáro­zott minimális vízmennyiséget igényel. Ha tehát töményebb oldatra van szükségünk, mint a közvetlen inverzió útján elért 25— 27%-os oldat, úgy a kereskedelemben hasz­nálatos, körülbelül 80% száraz alkatrészt tartalmazó szirupot vagy cukrot vízhozzá­adás útján újból föl kell hígítani, ami ter­mészetesen költséggel jár. További hátrány rejlik azon körülményben, hogy a keményí­tőnek kénsav segélyével történő majdnem általánosan szokásos inverziójánál a kén­savnak szénsavas mésszel való semlegesí­tése után a hígított oldat a keletkező kén­savas mészből többet tart vissza oldatban, mint a töményoldat, miáltal ezen oldatok­nak színtelenítés céljából spódiumon ke­resztül való szűrésekor a spódium erőseb­ben vétetik igénybe, továbbá ezen oldatnak -az elpárologtató készülékben történő tömé­nyítésénél az elgőzölögtetés alatt kénsavas > mész válik le, mely a készülék csöveit és csőkigyóit hőszigetelő réteggel borítja be, melynek eltávolítása mindig üzemzavart jelent. A jelen találmány célja egyrészt közvet­len inverzió útján közvetlenül fölhasznál­ható töményített keményítőszirup- és cukor­oldatok előállítása és pedig a költséges el­párologtatás elkerülésével és másrészt az eddig alkalmazott előállításnál föllépő és elő­zőleg megemlített hátrányok kiküszöbölése. A találmány annak a fölismerésén alap­szik, hogy az először előállított híg, sa­vanyú szirup-, illetőleg cukoroldat új kemé­nyítőmennyiségeket képes hydrolizálni úgy, hogy a jelen eljárásból kapott hígított sa­vanyú szirup-, illetőleg cukoroldatot több­szörösen használhatjuk új keményítőmeny­nyiségük inverziójára, miáltal sok száraz anyagot tartalmazó oldatot kaphatunk. Az eljárás kivitelénél természetesen az oldatot mielőtt még az új keményítőmennyiséggel összekevernők, a keményítő elpépesítési hőmérséklete alá hűtjük. A hígított szirup-, illetőleg keményítő old áthoz azonban már savval elegyített keményítőt keverhetünk. A mellékelt rajz a találmány tárgyát ké­pező eljárás kivitelére szolgáló készülék egy foganatosítási alakja.

Next

/
Thumbnails
Contents