60332. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék tömény keményítő-szirup és eukoroldarok előállítására

A keményítőtej (A) kavaróedényét csak a (C) közbenső fal választja el a (B) nyomó­edénytől^ melyben a keményítőliszt inver­ziója létesül. A (C) közbenső falat levegő­vel vagy vízzel hűtjük oly célból, hogy a forralás alatt az (A) edénybe adagolt kemé­nyítőtej fölmelegedését megakadályozzuk. A nyomóedény a szükséges szerelvényekkel és pedig az (a) gőzbebocsátó szeleppel, a (b) próbacsappal, a (c) légszeleppel, a (d) feszmérő vei, továbbá biztonsági szeleppel, az (f) gőzkibocsátó szeleppel, a (g) kemé­nyitőbebocsátó- és a (h) leeresztőcsap­pal van ellátva. A nyomóedény legmé­lyebb részében az (i) gőzsugárelevátor vagy más emelőberendezés van elhelyezve oly célból, hogy az inverzió után a (D) hűtő­vízkigyó segélyével az elpépesítési hőmér­séklet alá hűtött oldatot új keményítőmeny­nyiséggel való összekeverés végett az (A) keverőedénybe szorítsa. Ha a kívánt töménységi fokot már elér­tük, úgy a savanyú oldatot vagy a szoká­sos módon egy második edényben semle­gesítjük és tovább dolgozzuk föl, vagy pe­dig a semlegesítést közvetlenül a nyomó­edényben létesítjük, föltéve, hogy azonnal használatra alkalmas oldatot akarunk ké­szíteni. Miután a zárt edény miatt szénsavas só­kat nem alkalmazhatunk, az eljárás további újításaként a semlegesítést bórax segélyével létesítjük, mely nagyobb fölöslegben sem* festi meg az oldatot, m^int a többi alkaliák vagy földalkaliák. Semlegesítés céljából a vegyi úton kiszámított bóraxoldatmennyi­séget a nyomóedényre erősített és megfe­lelő csatlakozásokkal ellátott (E) tölcséren át a nyomóedénybe vezethetjük még akkor is, ha a (B) edényben gőzbenyomás ural­kodik úgy, hogy egyidejűleg alapos keve­redés létesülhet. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás tömény keményítőszirup- és ke-i ményítőcukoroldatok előállítására, azál­tal jellemezve, hogy a szirup és kemé­nyítő hígított savanyú oldatát újból, adott esetben savakkal elegyített kemé­nyítőmennyiséggel keverjük össze és újbóli inverziónak vetjük alá. 2. Eljárás savanyú keményítőcukor- és ke­ményítő sziruple vek semlegesítésére, az­által jellemezve, hogy ezen célra bórax­oldatot alkalmazunk. 3. Berendezés az 1. ós 2. igényben védett eljárás kivitelére, azáltal jellemezve, hogy a keményítőkavaróedényt a nyomó­edénytől a közöttük fekvő hűtőtér vá­lasztja el és hogy a hűtőkigyóval ellá­tott nyomóedény a keményítő és szirup lehűtött savanyú oldatát továbbító be­rendezés útján a keményítőkeverőedény­nyel áll összeköttetésben. (1 rajzlap melléklettel.) Patlas réHTényt&raas&e nyomdája Budapesten;

Next

/
Thumbnails
Contents