60208. lajstromszámú szabadalom • Önműködő vasúti kocsikapcsolás

Megjeleni 1913. évi julius hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KlR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60208. szára. V/b. OSZTÁLY. Önműködő vasúti kocsikapcsolás WIRSCHING PHILIP SZERELŐ ÉS BORST WILHELM SZÁLLODA­TULAJDONOS AUEBEN. A bejelentés napja 1911 november hó 18-ika. A találmány tárgya oly vasúti kocsi­kapcsolásra vonatkozik, melynél la vasúti kocsik az egymáshoz való ütközésnél ön­működően összekapcsoltatnak, a kapcsolat oldása pedig egy, a kocsin oldalt elren­dezett szerkezet segélyével eszközöltetik. A találmány lényege kétszeresen biztosí­tott kapcsolócsap elrendezésében áll, mi­által a csapnak oldott állapotban való ön­működő működésbe hozatala, amit rázkód­tatások és effélék idéznek elő, elkerülte^ tik. A kettős biztosítást egyrészt egy szán végzi, mely a kikapcsolás után a kap­csolási nyílásokat elfödi, másrészt pedig egy kilincs, melyet a szán kikapcsol, mi­után az összekapcsolt kocsik széjjeltolat­nak és kapcsoló részeik a kellő helyzetbe kerülnek. A mellékelt rajzon a találmány tárgya példakép vett kiviteli alakjában van föl­tüntetve, nevezetesein az 1. ábra a kapcsolás fölülnézete, a 2. és 4. ábrák a kapcsolás egyes ré­szeinek nézete, a 3. ábra a szán nézete, az 5. ábra metszet a 3. ábra A—B vonala szerint. 6. ábra két összekapcsolt kocsi kapcso­lásának fölülnézete, a 7. ábra egy kocsi homlokfala nyitott kapcsolással oldalnézetben, a 8. ábra két összekapcsolt kocsi oldal­nézete. Minden egyes kocsin (a) haránttartó van megerősítve, mely a (c) és (d) kapcsoló­részeket tartja, mimellett ;az ellentétes kapcsolórészek egymással szemben állanak. A (c) kapcsolásrész az U-alakban meghaj­lított (e) vasból áll, melynek egyik szára az (f) furattal van ellátva. Ha a (t) csap a 2, ábrán látható helyzetben van, akkor a (g) szán az (f) furatot elfödi, minthogy az (s) rúgó, mint az a 2. és 3. ábrából látható, a szánt annyira előre nyomja, hogy az (x) toldat a (p) pecekbe, íjlletve az (n) kilincsbe ütközik. A szán fecske­farkalakú vezetékkel van a (c) kapcsoló részben vezetve (5. ábra). Azonban nem­csak a (g) szán, hanem az (n) kilincs is megakadályozza a kapcsoló csapnak az (f) nyíláson való keresztülhatolását, amennyi­ben az (m) pont körül elforgó (n) kilincs, mely a (t) csappal együtt ugyanazon (k) csapószárnyon van megerősítve, a (k) csapószárny fölemelésénél a (q) rúgó ál-

Next

/
Thumbnails
Contents