60059. lajstromszámú szabadalom • Rakodókocsi

Megjelent 1913. évi julius hó 4-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 60059. szám. XX/a. OSZTÁLY. Rakodókocsi. krishaber károly gazdálkodó lajta/" trautmanns­dorfban. A bejelentés napja 1912 májas hó 13-ika. Darabárúknak, mint pl. tejes kannáknak, csomagoknak stb.-nek vasúti kocsikba való berakása eddigelé rendkívül körülményes és időrabló módon történik, minthogy a berakandó darabok egy helyen előkészítve fölhalmoztatnak és ezen helyről esetleg a vágányon keresztül egy további alkalmas helyre egyenként átvitetnek, hogy azután ismét egyenként a meghatározott vasúti kocsiba berakassanak. Eltekintve attól, hogy az egyes darabokat a vasúti kocsiba való berakás után még egyenként kell ren­dezni vagy elrakni és a kirakásnál azokat ismét egyenként kell a kocsiból kiszedni, gyakran bekövetkezik az az eset, hogy a darabárúk fölvételére szánt vasúti kocsi nem a megkívánt rakodóhelynél áll meg úgy, hogy vagy az egész vonatot kell utó­lagosan eltolni, vagy pedig a darabárúkat fáradságos módon egyenként kell ismét a megkívánt helyre átvinni. Ebből kifolyólag a vonatok az állomásokon hosszabb ideig kénytelenek tartózkodni úgy, hogy. gyakori vonatkésések és közlekedési zavarok áll­nak elő. Jelen találmány tárgya szerinti rakodó­kocsi mindezen hátrányokat megszünteti, minthogy a darabáruknak könnyű és gyors ki- és berakását lehetővé teszi anélkül, hogy a darabárúknak egyenként való átrakása a berakás ideje alatt szükségessé válna. A rakodókocsi ezen célból egy vagy több egymás mellett vagy egymás fölött fekvő és a darabárúk fölvételére és elhelyezésére szolgáló kitolható dobogóval vágy emeletes rakodófölülettel van ellátva, melyek a magas­sági irányban célszerűen aként állíthatók be, azaz úgy emelhetők és sülyeszthetők, hogy a rakodókocsinak a vasúti kocsihoz való tolása után a rakodó kocsiról a be­rakandó darabárúkkal együtt a vasúti kocsiba tolhatók és viszont megfordítva a vasúti kocsiban lévő és célszerűen menet­közben árúkkal megrakott dobogók vagy effélék ép oly könnyen és gyorsan tolhatók a vasúti kocsi fenékmagasságának meg­felelően beállított üres rakodókocsira. A do­bogó forogható görgők segélyével előnyö­sen egymással párhuzamosan emelhető és sülyeszthető vezetékeken vagy vezetősíne­ken nyugszik úgy, hogy a rakodókocsiról könnyen a vasúti kocsiba tolható, utóbbi­ban pedig, minthogy görgőkön fut, könnye­dén tetszés szerinti helyre tolható, illetőleg a vasúti kocsiból ugyanoly könnyen tolható a rakodókocsira.

Next

/
Thumbnails
Contents