60028. lajstromszámú szabadalom • Eljárás papírpénznek hulladékpapírból való előállítására

Megjelent 1913. év i junias hó 28-án. MAGY. ^ KIR. szabadalmi j|8g hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 60028. szám. XIII,'a. OSZTÁLY { 1 ^ Eljárás papirpépnek hulladékpapirbó'l való előállítására. burby john michael gyárigazgató astoriában. A bejelentés napja 1912 tnájus hó 1-je. Jelen találmány tárgya eljárás papirpép- I nek hulladékpapirból való előállítására, mely­nél az úgynevezett mechanikai fapép rostjai is újranyeretnek anélkül, hogy színüket vál­toztatnák, vagy hogy fizikai sajátságaik és egyenértékű papir előállításához való alkal­mazhatóságuk csorbát szenvedne. Eddig a hulladékpapirt maró nátronnal vagy maró kálival kezelték, hogy a nyom­tató festék olajos alkatrészeit elszappano­sítsák és az enyvet és effélét föloldják vagy folyóssá tegyék úgy, hogy a rostok belőlük elkülöníthetők. Szükségesnek tartották azon­ban ezeket az alkáliákat erős oldatokban használni és az irodalomból és szabadalmak­ból ismeretes egyes eljárásoknál utasítást találunk arra, hogy a hulladékpapirt ily oldatokban, melyeket nyomás alatt gőzzel erősen fölhevítünk, kezeljünk vagy főzzünk. Ezen eljárások aij-a használhatók, hogy pép­rostokat oly papírokból újra nyerjünk, me­lyek egészükben rongyokból vagy az úgy­nevezett kémiai pépből állíttattak elő. Ha azonban oly hulladékpapirokat vetünk alá ily erős oldatok hatásának, melyek részben az úgynevezett mechanikai fapépből vannak előállítva, mely fa őrlése által kapott nyers farostokból áll, a farostok színe megválto­zik, egészen hasonlóan ahhoz, mint araikor l erős napfény hat ily papírra. Minél nagyobb a mechanikai faanyag része, melyet a papir tartalmaz, annál nagyobb az ily eljárással kapott termékre gyakorolt elszínesítő hatás. Az úgynevezett «kémiai» pépet és a rongy­rostokat erős oldószerek vagy az, hogy azokat erősen fölhevített állapotban ily oldó­szerek hatásának tesszük ki, nem színtele­nítik el ily mértékben, gyakorlatilag azon­ban nem lehet a színváltoztatott nyers farostokat belőlük elkülöníteni. Minthogy pedig a fehérítőszer a nyers farostokat erő­sen megtámadja és ezáltal az újrafölhasz­nálásra teljesen hasznavehetetlenné teszi hacsak töltőanyag gyanánt nem alkalmaz­zuk, a hulladékpapirból — mely bizonyos százaléknyi mechanikai fapépet tartalmaz — az eddigi eljárásokkal újranyert pép minő­ségileg rosszabbá válik ós oly papir elő­állítására alkalmatlanná válik, mely azzal egyenértékű, melyre eredetileg fölhasznál­tatott. Minthogy v alTkáliák vizes oldatai igen al­kalmasak hulladékpapiroknak a péprostok újranyeréae céljából való kezelésére, számos ily irányú kísérletet végeztem ós azt talál­tam, hogy egy súlyrész vagy ennél keve­sebb maró nátronból (Na OH) vagy más alkáliából vagy alkalikus sóból és 1000 rész

Next

/
Thumbnails
Contents