59977. lajstromszámú szabadalom • Gép síncsavarok (tinefond-ok) becsavarására és a becsavarásukhoz szükséges furatok fúrására

Meglelent lí>L3. évi junius hó 24-én. maöy. SZABADALMI kir. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59977. szám. V/a/l. OSZTÁLY. Gép sincsavarok (tinefond-ok) becsavarására és a becsavarásukhoz szükséges furatok fúrására. BOHATIEL LEÓ MÁV. MÉRNÖK NAGYENYEDEN. A bejelentés napja 1910 janaár hó 12-ike. Az 53769. sz. törzsszabadalomból ismertté vált egy berendezés sincsavarok becsava­rására, illetve az ezek becsavarásához szük­séges furatok előállítására, mely berendezés kúpkerék áttevés által forgásnak indítható és rúgónyomás által állandóan lefelé szorí­tott becsavaró, illetve fúrótengelyből állott. Ez a berendezés futókerekekre volt sze­relve úgy, hogy az az egyik sinszálon fu­tott és keretével a talpfára támaszkodott, hogy a fúró, illetve a becsavarótengely a talpra merőlegesen álljon. Minthogy a talp fúrása a fúró gyors forgását, de aránylag kis forgató nyomatékát, a sincsavar becsa­varása ellenben a becsavarótengely lassú forgását, de nagy forgató nyomatékát igé­nyelte, a becsavarásra használt berendezést — annak dacára, hogy szerkezete a fúrásra használt berendezésével megegyezett — az áttevési viszonyok különböző volta miatt fúrásra használni nem lehetett, ezért a sin­szál leerősítéséi; mindig két berendezést kellett alkalmazni. Találmányom tárgya már most oly gép, melyben a két föntebb jelzett berendezés egyesítve van, mely tehát a sincsavarok (tirefondok) becsavarására a talpfákba és az erre a célra szükséges furatok fúrására szolgál és mely lényegében egyetlen, de két különböző sebességgel forgatható, a fúró-, illetve becsavarófej fölerősítésére szol­gáló tengelyből áll, mely tengely sineken vezetett vázba van beszerelve úgy, hogy a tengely úgy az egyenes pályaszakaszokon, mint a kanyarulatokban mindig merőlege­sen áll a sintalpra, illetve ennek fölfekvési fölületére. A csatolt rajzon eme gép egy foganato­sítási alakja az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán az 1. ábra 2—2, a 3. ábrán az 1. ábra 3—3 vonala szerint vett metszetben és a 4. ábrán fölünézetben látható. A rajzon ábrázolt foganatosítási alaknál a tulajdonképeni gép egy háromkerekű kocsialvázra van szerelve, mely a külső oldalukon már leszögezett vagy más módon ideiglenesen rögzített (al, a2) sinszálakon fut. Ez az alváz a gép segélyével leerősí­tendő (al) sinBzál fölött helyet foglaló, szögletvasakból szögecselt négyszögletes (bí, b2, b3) keretből áll, melynek (bl) oldal­szára meg van nyújtva és szabad végén az (a2) másik sinszálon futó (c2) kereket viseli, míg az (al) sinszálon futó két nyomkari-

Next

/
Thumbnails
Contents