59861. lajstromszámú szabadalom • A kocsivesető által kezelendő fékcsap elektromos úton és sűrített levegővel szabályozott légnyomásos fékek számára

___ Megjelent 1913. évi jmiius hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KfR HIVATAL szabadalmi leírás 59861. szám. V/g/a. OSZTÁLY. A kocsivezető által kezelendő lékcsap elektromos úton és sűrített levegővel szabályozott légnyomásos fékek számára. KNORR-BREMSE AKTIENGESSELLSCHAFT CÉG BERLIN-BOXHAGENBEN. A bejelentéti napja 1912 február bó 14-ike. Az elektromos úton és sűrített levegővel szabályozott légnyomásos fékek számára szolgáló, a kocsivezető által kezelendő is­meretes fékcsapoknál a szabályozó áramot közvetlenül a fékemelőn, 111. a sűrített le­vegővel való szabályozás számára szolgáló, a kocsivezető által kezelendő fékcsapon el­rendezett kontaktusok által kapcsoljuk ki és be. Az elektromos kontaktusoknak a fék­csappal való ilyen közvetlen összeköttetése az üzemben zavarokat okoz. Az elektromos vezetéket a kontaktusokat tartalmazó fék­emelőben nem lehet eléggé elszigetelni, különösen az esetben, ha a fékemelő a villamos vasutaknál használatos módon, Ie­vehetően van elrendezve és ezáltal a kocsi­vezető, ill. a hátsó perronon tartózkodó utasok elektromos áram okozta sérülések­nek vannak kitéve. Azonkívül az üzem­biztonságot veszélyeztető rövidzárlatok és más zavaró hatások is fölléphetnek, mivel a kocsivezető által közvetlenül mozgatandó részekben elrendezett kontaktusok az idő­járás behatásai ellen nem védhetők. Találmányunk szerint ezen hátrányok azáltal küszöböltetnek ki, hogy az elektro­mos kontaktusokat a kocsivezető által ke­zelendő fékcsaptól teljesen elkülönítve ren­dezzük el és kizárólagosan különleges sza­bályozó léghengerek közvetítésével egy a kocsivezető által kezelendő fékcsappal al­kalmas módon összekötött szelep vagy ha­sonló tag által szabályozzuk. Ezen elrendezés még azon előnnyel is jár, hogy az elektromos kontaktusok kap­csolási mozgásai minden tekintetben kielé­gítő gyorsasággal vihetők ki, miért is sok­kal nagyobb feszültségű szabályozóáramot alkalmazhatunk és külön áramátalakítók és akkumulátorok nélkülözhetőkké válnak. A kontaktusokat továbbá célszerűen telje­sen zárt szekrényben rendezzük el és eb­ben, még biztosabb szigetelés céljából olaj­fürdőbe helyezhetők azok. Hogy azonkívül az elektromos szabályo­zásnak jogosulatlan működtetését lehetet­lenné tegyük és ezáltal a berendezésnek ebből származó megsérüléseit és emberek veszélyeztetését elkerüljük, a találmány további része szerint sűrített levegő forrá­sától az elektromos szabályozás számára szolgáló működtető hengerhez vezető utat

Next

/
Thumbnails
Contents