59852. lajstromszámú szabadalom • Berendezés két vagy több jármű között elektromos hullámok segítségével való kölcsönös üzenetváltásra

___ Megjelent 1913. évi jmiius hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL szabadalmi leiras 59852. szám. VII/j. OSZTÁLY. Berendezés két vagy több jármű között elektromos hullámok segítségével való kölcsönös üzenetváltásra. HERNFELD BÉLA TANULÓ ÉS MÉSZÁBOS DEZSŐ HAJÓSKAPITÁNY SOPRONBAN. v ' • A bejelentés napja 1912 április hó 17-ike. Jelen találmány tárgya berendezés, mely lehetővé teszi az elektromos hullámoknak arra való fölhasználását, hogy egymástöl kisebb vagy nagyobb távolságban mozgó két vagy több jármű egymást kölcsönösen értesítse és pedig különösen ködös időben, éjjeli meneteknél, lövegfüst vagy a szabad látást gátló más akadály jelenlétében. A berendezés első sorban hajókon sűrű köd­ben való alkalmazásra van szánva4 mely esetben ködkürtnek egyidejű alkalmazása mellett hajóösszeütközések megakadályozá­sához annyiban hozzájárul, hogy a kormá­nyost nemcsak a közelben lévő ha.j.ó jelen­létéről, hanem a megközelítő irányról és. az illető idegen hajó távolságáról is fölvi­lágosítja, tehát már előre is a saját hajó menetirányának esetleg szükséges változta­tására, különösen pedig az irányra nézve, melyben esetleg a kitérés szükséges, biztos .útbaigazítást nyújt. A találmány lényege abban áll, hogy gyújtó vonalával párhuzamos, függőleges tengely körül folytonosan forgó paraboli­kus homorú tükör gyújtó vonalában egy vagy több kohérer. van elrendezve, mely az ide­gen járműről küldött, elektromos hullámo­kat a homorú tükörről való visszaverődésük után fölfogja és az ezáltal okozott áramzá­rás által mutatóberendezést és íróberende­zést működtet, melyről az idegen hajó iránya és megközelítő távolsága leolvas­ható. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak foganatosítási alakja vázlatosan látható és pedig az -1. ábrán a berendezés fölülnézete a kap­csolási elrendezéssel, a 2. ábrán a fémtükör a kohérerekkel füg­gőleges metszetben, a 3. ábrán a regisztráló szalag egy része hozzáillesztett mérőléccel a jeladó, illetőleg az idegen hajó távolságának megállapítá­sára. A berendezés jeladóból és jelfogóból áll, A jeladót oszcillátor képezi, mely ismert módon szikrainduktortól nagyfeszültségű áramokat kap;, ezen áramok V elektromos hullámokká alakulnak át, mélyek minden irányban terjednek, amíg fémtárgyak nem akadályozzák. Az ugyanazon hajón, illető^ leg járművön lévő fölfogótol a jeladó alkal­masan elhelyezett fémlemez áltaLván szi-r getelve. ." 1 ,, _ 7 r . -

Next

/
Thumbnails
Contents