59759. lajstromszámú szabadalom • Elektromos távkapcsoló

Megjelent 1913. évi junius hó S)-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59759. szám. VII/j. OSZTÁLY. Elektromos távkapcsoló BETULANDER GOTTHILF ANSGARIUS MÉRNÖK SÖDERTÖRNS VILLASTADBAN. A bejelentés napja 1912 január hó 2-ika. Elsőbbsége 1911 január 10-ike. Elektromos távkapcsolóknál, amint ^zok í pl. önműködő távbeszélőtelepnél alkalmaz­tatnak, a mozgó vezetékkontaktusok átállí­tása rendesen elektromágnesek segélyével eszközöltetik. Ha a vezetékkontaktusokat, mint az leggyakrabban előfordul, két irány­ban kell átállítani, közel fekvő mindegyik mozgásirány számára külön-külön elektro­mágnest használni. Ily kapcsolókészülék elektromágnesszámának kisebbítése céljából megkísérelték mindkét mozgásirányszámára egy egyetlen elektromágnest használni. A találmány ily készülékre vonatkozik és abban áll, hogy a két mozgató szerkezet, melyeknek az a rendeltetése, hogy a veze­tékkontaktusokat tartó alkatrészeket a veze­tékkontaktusok átállítása céljából az egyik vagy a másik irányban működtessék, a közös hajtószerkezettel mechanikai úton van kapcsolva és mindegyik alkatrész önmagá­ban mozgásátváltószerkezet segélyével ha­tástalanná tehető, ül. kikapcsolható úgy, hogy az egyik irányban való átkapcsolásnál a másik mozgásiránynak megfelelő mozgató elem működésen kívül helyeztetik. A mellékelt rajz a találmány tárgyát ön­működő többszörös átkapcsoló számára szol­gáló kiválasztón tünteti föl, mélynek veze­tékkontaktusai két irányban állíthatók el. Az 1. ábra a készüléket oldalról nézve, a 2. ábra fölülről nézve mutatja, a 3. ábrán a fölső előretoló szerkezet egy része az 1. ábra hátsó oldaláról nézve lát­ható, a 4. ábra az 1. ábra A—B vonala szerint vett metszet (alulról nézve), az 5. ábra hasonló metszet az 1. ábra C—D vonala szerint és a 6. ábra az 1. ábra E—F vonala szerint vett metszet. A kiválasztónak a rajzon föl nem tün­tetett vezetékkontaktusai az (1) kapcsoló­tengely fölső végéhez vannak erősítve, mely tengely a (4) kengyel vagy keret két (2, 3) szárában forgathatóan és eltolhatóan van ágyazva. A (4) kereten az (5) vastok­ban két (6, 7) elektromágnes van elren­dezve. A fölső (6) elektromágnes a (8) csukló körül forgatható (9) fegyverzettel van el­látva, mely a fölfelé hajlított (10) kart tartja. A (9) fegyverzet külső végén forgathatóan van megerősítve a (11) kar, mely egyik végén az (1) kapcsolótengely (12) fogaiba kapaszkodó (13) horoggal és másik végén két az (1) kapcsolótengely két, oldalán el­rendezett (14) pofával van ellátva. A két fogantyú két (15) rúgó számára megerősítő rész gyanánt szolgál; ezen rugók másik

Next

/
Thumbnails
Contents