59729. lajstromszámú szabadalom • Vasúti talpgerenda

Megjelent 1913. évi junius hó 7-én MAGY. ggg KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59729. szám.1 V/a/i. OSZTÁLY­Vasúti talpgerenda. MORGAN W1LLIAM HENRY GYÁROS ALLIANCEBAN. A bejelentés napja 1911 deeember hó 13-ika, Elsőbbsége 1911 január hó 14-ike. A találmány tárgya fémből készült vasúti talpgerendákra vonatkozik és abban áll, hogy előállításukra régi kiselejtezett vasúti síneket használunk olyf ormán, hogy azokat megfelelő hosszakra szétvágjuk, a részda­rabok végeit lehajlítjuk és a részdarabok lehajlított végein a fejet laposra nyomjuk, illetve kiszélesítjük, oly célból, hogy a talpgerendák előállítása lényegesen olcsóbb legyen, mint ahogy az a szokásos nyers­anyagokból való előállításuknál lehetséges. Ennek megfelelően a találmány tárgyátké­pező vasúti talpgerenda oly sindarabból áll, melyen a fej végei le vannak lapítva, hogy a sinek számára fölfekvésként szol­gálhassanak. A találmány tárgya továbbá az is, hogy a talpgerenda előállítására használt sindarab végei úgy vannak lehaj­lítva, hogy 'egymással párhuzamosak vagy közel párhuzamosak és emellett fölső ré­szükön ki vannlak szélesítve úgy, hogy ia sinek fölfekvési fölülieteit alkotják. A mellékelt rajz 1. ábráján két ily talpgerenda fölülné­zete a nekik adandó kölcsönös helyzetben, a 2. ábrán az 1. ábra x—x vonala szerint vett metszet, a 3. és 4. ábrán az 1. ábra y—y, illetve z—z vonala szerint vett metszetek látha­tók. Az 5—15. ábrákon további kiviteli alakok vannak fölülnézetben föltüntetve. A célszerűen régi, kiselejtezett vasúti sin egy részdarabjából előállított talpge­renda (l)-el van megjelölve. A (2) sintalp széles és aránylag vékony fölfekvési fölü­let nyerése céljából célszerűen ki van szé­lesítve, de lehet az eredeti alakjában is meghagyni. A talpgerenda (3) végei, mint az az 1. ábrából látható, annak középső részéhez derékszögben vagy közel derék­szögben le vannak hajlítva és ezek a föl­használt sinek fejeit képező lehajlított vé­gek fölső részei nyomás vagy más alkal­mas módon le vannak lapítva, hogy ezáltal a talpgerendák által alátámasztandó sinek részére szélesebb fölfekvési fölület képez­tessék. Mindegyik talpgerenda lehajlított (3) végei egymástól a (4) sinek megtá­masztására alkalmas távolságban vannak elrendezve és a (4) sinek hoissza mentén ha­ladnak, míg a tulajdonképpeni talpgerenda­test, azaz a lehajlított végek között fekvő talpgerendarész a talpgerendán elhelye­zendő sínekhez derékszögben van elren­dezve. : 1 '' ••:•'.!! ! !

Next

/
Thumbnails
Contents